Најнижа месечна основица доприноса од 1. августа 2012. године

Најнижу месечну основицу доприноса, у складу са одредбама члана 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... и 101/11), чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике. Износ најниже месечне основице, утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа.

У Саопштењу Републичког завода за статистику број 206 од 25.07.2012. године. објављен је податак да је просечна месечна зарада исплаћене у II  кварталу 2012. године 57.783 динара. Сагласно наведеним одредбама, најнижа месечна основица доприноса, која ће се примењивати у периоду од 1. августа 2012. године до 31. октобра 2012. године износиће 20.224 динара (57.783 x 35%).

 

Износ најниже месечне основице објављен је у «Службеном гласнику Републике Србије» број 72 од 26. јула 2012. године

Податке о најнижој основици за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање редовно објављујемо у Рачуноводственој пракси - Актуелни подаци.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste