Укида се обавеза евидентирања промета преко фискалне касе за предузетнике који порез плаћа на паушално утврђен приход

Влада Републике Србије на седници од 23. августа 2012. године, донела је Уредбу о изменама и попунама Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе (Сл. гласник РС", 55/05, ... и 72/12).

   

Овом Уредбом укида се обавеза евидентирања промета преко фискалне касе за предузетнике који плаћа порез на приходе од самосталне делатности на паушално утврђени приход и који није обвезник пореза на додату вредност за делатности у оквиру следећих области односно група:

 

 
  

33.11

Поправка металних производа;

33.12

Поправка машина;

33.13

Поправка електронске и оптичке опреме;

33.14

Поправка електричне опреме;

33.15

Поправка и одржавање бродова и чамаца;

33.17

Поправка и одржавање друге транспортне опреме;

33.19

Поправка остале опреме;

37

Уклањање отпадних вода;

38.11

43.11

Скупљање отпада који није опасан;

Рушење објеката;

43.12

Припрема градилишта;

43.13

Испитивање терена бушењем и сондирањем;

43.21

Постављање електричних инсталација;

43.22

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;

43.29

Остали инсталациони радови у грађевинарству;

43.31

Малтерисање;

43.32

Уградња столарије;

43.33

Постављање подних и зидних облога;

43.34

Бојење и застакљивање;

43.39

Остали завршни радови;

43.91

43.99

45.20

Кровни радови;

Остали непоменути специфични грађевински радови;

Одржавање и поправка моторних возила;

74.20

81.10

Фотографске услуге;

Услуге одржавања објеката;

81.30

Услуге уређења и одржавања околине;

95.11

Поправка рачунара и периферне опреме;

95.12  

95.21

Поправка комуникационе опреме;

Поправка електронских апарата за широку употребу;

95.22

Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме;

95.24

Одржавање и поправка намештаја;

95.29

96.01

96.02

96.03

Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство;

Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа;

Делатност фризерских и козметичких салона;

Погребне и сродне делатности.

 

 

Такође, укида се обавеза евидентирања и за

          •      делатност у оквиру области и гране 49.32 -  Такси превоз;

               делатности из Закона о комуналним делатностима, осим пружања услуга на пијацама: које се односе на издавање у закуп објеката, тезги и простора на њима;

               послови из Правилника о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата (Службени гласник РС", број 56/12), осим каменорезачког заната.

Уредба ће бити објављена у следећем броју „Службеног гласника РС" а ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања. Очекује се да објављивање буде данас и да Уредба  ступи на снагу 1. септембра 2012. године.

Детаљнији текст о Уредби биће написан у Рачуноводственој пракси број 18/12.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste