Порез на добит правних лица, порез на доходак грађана и порез на додату вредност - нови правилници

У "Службеном гласнику РС", број 50/2019. објављени су нови правилници у вези са порезом на добит правних лица, порезом на доходак грађана и порезом на додату вредност.

·         ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

- Правилник о условима и начину остваривања права на признавање трошкова који су непосредно повезани са истраживањем и развојем у пореском билансу у двоструко увећаном износу,

- Правилник о условима и начину изузимања квалификованих прихода из основице пореза на добит правних лица,

- Правилник о условима и начину остваривања права на порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност.

Наведени правилници ступају на снагу 20. јула 2019. године, а примењују се на утврђивање, обрачунавање и плаћање пореске обавезе за 2019, односно за порески период који почиње у 2019.

·         ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

- Правилник о остваривању права на пореско ослобођење за примања запосленог по основу сопствених акција које стекне без накнаде или по повлашћеној цени,

- Правилник о остваривању права на пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене.

Наведени правилници ступају на снагу 20. јула 2019. године.

·         ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

- Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ

Изменама овог правилника прописан је нови Списак организационих јединица Пореске управе, који је одштампан уз правилник и његов је саставни део.

Детаљне информације о наведеним правилницима у Рачуноводственој пракси, број 14-15/2019.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste