Препорука Владе да 14. јануар 2013. буде нерадан дан

Влада Републике Србије донела је 29. децембра 2012. године Закључак, који је објављен у „Службеном гласнику РС" број 124 истог дана (29. децембра 2012.) и којим се препоручује државним и другим органима и организацијама, привредним друштвима и другим облицима организовања за обављање делатности или пружање услуга да 14. јануара, на дан прославе Српске нове године, омогуће запосленима да одсуствују са рада, под условима и на начин којим је уређено одсуствовање у дане државних и верских празника који се у Републици Србији празнују као нерадни дани.

  

Претходно наведену препоруку, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или пружање услуга чија природа делатности, односно технологија процеса рада захтева непрекидан рад реализују тако да обезбеде непрекидно обављање делатности, односно услуга, како због прекида обављања делатности, односно пружања услуга не би настале штетне последице за грађане и друге субјекте.

  

У наставку дајемо Закључак у целости:

 

„На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС и 72/12), на предлог Генералног секретаријата Владе,

Влада доноси

 

ЗАКЉУЧАК

  

1. Препоручује се државним и другим органима и организацијама, привредним друштвима и другим облицима организовања за обављање делатности или пружање услуга да 14. јануара, на дан прославе Српске нове године, омогуће запосленима да одсуствују са рада, под условима и на начин којим је уређено одсуствовање у дане државних и верских празника који се у Републици Србији празнују као нерадни дани.

  

2. Привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или пружање услуга чија природа делатности, односно технологија процеса рада захтева непрекидан рад препоруку из тачке 1. овог закључка реализују тако да обезбеде непрекидно обављање делатности, односно услуга, како због прекида обављања делатности, односно пружања услуга не би настале штетне последице за грађане и друге субјекте.

  

3. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије".

   

05 број 132-9694/2012

У Београду, 29. децембра 2012. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.

  

С обзиром на то да је Закључком утврђено да се одсуство 14. јануара омогућава под условима и на начин којим је уређено одсуствовање у дане државних и верских празника, према нашем мишљењу запослени који одсуствују 14. јануара, у складу са чланом 114. став 1. Закона о раду, имају право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходна 3 месеца.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste