Утврђена је нова референтна каматна стопа

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на седници 17. јануара 2013. године одлуку којом се референтна каматна стопа повећава са 11,25% на 11,50%. Референтна каматна стопа од 11,50% примењује се од 17.јануара 2013. године.

С обзиром да се према члану 75. ЗПППА на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној каматној стопи, која сада износи 11,5
0%, увећаној за 10 процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто. То значи да ће се од 17. јануара 2013. године камата за неблаговремено плаћене јавне приходе обрачунати и плаћати по стопи од 21,50%

 

Напомињемо да се до 31. децембра 2012. године примењивао комфорни метод обрачуна камате на  износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања, а  да се од 1. јануара 2013. године, приликом обрачуна камате примењује метод простог интересног рачуна од сто, сагласно одредби члана 40. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Службени гласник РС» број 93/12)


АРХИВА ВЕСТИ

ereste