Изашао је из штампе нови Приручник о ПДВ (штампано и електронско издање)

 

 

 

Закон о порезу на додату вредност у примени је од 1. јануара 2005. године и од тада је мењан и допуњаван три пута, уз измене и допуне пратећих подзаконских аката. Измене и допуне Закона о ПДВ, из септембра 2012. године, биле су непосредан повод за објављивање трећег, измењеног и допуњеног издања Приручника о ПДВ.

  

Иако су последње измене и допуне Закона о ПДВ ступиле на снагу крајем септембра 2012. године, правилници су комплетирани тек пред сам крај те године, односно свега неколико дана уочи почетка њихове примене. То је и основни разлог што је Приручник о ПДВ изашао из штампе „тек" у другој половини јануара 2013. године, а не крајем 2012. године, како смо прижељкивали.

Као додатак Приручнику штампана је Збирка прописа о ПДВ која садржи пречишћене текстове Закона о ПДВ и свих подзаконских аката који су у примени од 1. јануара 2013. године.

  

Електронска верзија Приручника о ПДВ

  

Имајући у виду обим Приручника, као и потребу корисника да брзо пронађу одговор на конкретно питање, поред штампаног издања, приредили смо и његову електронску верзију. Наиме, уз штампано издање, добија се и компакт-диск који омогућава брзу и једноставну претрагу по свим насловима и поднасловима. Дакле, целокупан садржај Приручника, са свим текстовима који се налазе у штампаном издању, добија се и у електронској верзији.

Сва три издања: Приручник о ПДВ, Збирка прописа о ПДВ и компакт диск чине један пакет и продају се заједно. Не постоји могућност куповине појединачних издања.

Измене и допуне Закона о ПДВ које се примењују од 1. јануара 2013. године, веома су значајне и обимне, јер се уводе нова системска решења, која нису постојала претходних година.

  

Нека од најзначајнијих нових решења која се примењују од 1. јануара 2013. године су:
   

- нови начин опорезивања изградње и промета грађевинских објеката, као и промета секундарних сировина;
- могућност примене система наплате (утврђивање пореске обавезе по наплаћеном потраживању);
- повећање износа укупног промета на основу којег се одређује статус пореског обвезника у систему ПДВ (са четири на осам милиона динара);
- нови услови стицања статуса обвезника ПДВ и брисања из евиденције за ПДВ;
- нови начин опорезивања промета моторних возила;
- нови начин опорезивања промета услуга без накнаде;
- нови рокови плаћања ПДВ;
- нови третман ефеката валутне клаузуле;
- могућност накнадног остваривања права на одбитак претходног пореза;
- нове обавезе извештавања Пореске управе и многа друга решења.

  

Садржај Приручника о ПДВ подељен је на четири дела.

  

Први део садржи детаљна и прецизна објашњења о примени основних елемената система ПДВ, као што су: предмет опорезивања, порески обвезник и порески дужник, место и време промета добара и услуга и настанак пореске обавезе, пореска основица и пореска стопа, пореска ослобођења, претходни порез, посебан поступак опорезивања, евиденција, обрачун и плаћање ПДВ, исказивање података у пореској пријави, поврћај, рефакција и рефундација ПДВ, увоз добара и казнене одредбе.

  

Овај део Приручника је најважнији, јер је у њему објашњена примена свих одредаба из Закона о ПДВ и подзаконских аката, која се односе на све пореске обавезнике и све делатности. У текстовима су посебно истакнуте измене које се примењују од 1. јануара 2013. године.

  

У пракси настају или могу настати бројне специфичне ситуације, код којих наизглед није лако одредити порески третман. Међутим, одговоре на специфична питања увек треба заснивати на општим правилима. У складу са тим, у овом делу приручника детаљно су објашњени основни принципи обрачуна ПДВ, на основу којих треба утврђивати порески третман у сваком конкретном случају. Наиме, ако се правилно разумеју општа правила обрачуна ПДВ, лакше је одредити порески третман у специфичним случајевима.

  

Други део представља наставак првог, јер обухвата примену појединих законских одредаба код трансакција које немају карактер обављања конкретне делатности, али имају специфичан порески третман, као што је нпр. префактурисање трошкова, пренос имовине приликом којег се сматра да промет у смислу Закона о ПДВ није извршен, одобравање попуста, промет добара у оквиру поступка  принудне наплате и извршног поступка и др.

  

Трећи део садржи објашњења о примени Закона о ПДВ у бројним делатностима, као што су: грађевинска делатност и промет објеката, финансијски и оперативни лизинг опреме и непокретности, превозне услуге, туристичке и угоститељске услуге, услуге посредовања, комисиона продаја добара, банкарска делатност и многе друге. Код свих делатности које су обухваћене, иначе, примењују се општа правила објашњена у првом делу Приручника, па је у овим текстовима нагласак стављен само на аспекте обрачуна ПДВ који су специфични за конкретну делатност.

  

Четврти део садржи краће текстове у форми питања и одговора, у којима су обухваћене специфичне ситуације са којима се порески обвезници сусрећу у пракси. Ови текстови су претходних година објављивани у Рачуноводственој пракси, у оквиру рубрике: Практични савети, с тим што су усклађени са изменама прописа, а настајали су на основу конкретних питања која свакодневно добијамо од наших претплатника.


Информације о Приручнику и предрачун - верзија за штампу

АРХИВА ВЕСТИ

ereste