Електронске пореске пријаве - упутство за достављање Пореској управи

SAVEZ RAČUNOVOĐA I REVIZORA SRBIJE
NJEGOŠEVA 19
11000 BEOGRAD

 

ELEKTRONSKE PORESKE PRIJAVE - UPUTSTVO ZA DOSTAVLJANJE PORESKOJ UPRAVI

 

OD 1. JANURA 2014. g. NEMA ISPLATE ZARADA I DRUGIH PRIHODA IZ RADNOG ODNOSA I VAN RADNOG ODNOSA AKO SE NE IZVADI DIGITALNI SERTIFIKAT ZA KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI POTPIS

 

Prema odredbi člana 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji( ZPPPA) poreski obveznici će od 1. januara 2014. godine, za sve isplate prihoda na koje se obračunava i plaća porez po odbitku kao i pre svakog plaćanja doprinosa, morati dostaviti Poreskoj upravi, Pojedinačnu poresku prijavu za porez po odbitku, PPP PD u elektronskom obliku, potpisanu elektronski, kvalifikovanim elektronskim potpisom.

   

Primena odredbi člana 38. ZPPPA, podrazumeva, da od 1. jula 2014. godine poreski obveznici pravna lica, su dužni, da isključivo elektronski, podnose poreske prijave osim izmenjene poreske prijave. Izuzetak je PPP PD koja će se od 1. janura 2014.g. podnositi samo elektronskim putem (pojedinačna poreska prijava i izmenjena pojedinačna prijava).

 

Od 1. aprila 2012.godine svim PDV poreskim obveznicima, omogućeno je elektronsko podnošenje PPPDV prijave preko Internet portala Poreske uprave Republike Srbije. Sadašnja podrška elektrosnkih servisa Poreske uprave Srbije omogućena je za elekrtonsko dostavljanje poreskih prijava, PP PDV, IPP, PPP, PPPDG- 5 i od 1. januara 2014. g. PPP PD.

   

Savez računovođa i revizora Srbije je inicirao reformu Poreske uprave Srbije i uvođenje jedinstvenog informacionog sistema i objedinjene naplate u cilju smanjenja uplatnih računa za javne prihode i davanje veće uloge Trezoru, što i jeste reforma, koja je sadržana u članu 41. ZPPPA i obaveza dostavljanja jedinstvene Pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku od 1. januara 2014.g. SRRS aktivno podržava reformu Poreske uprave Srbije i uvođenje elektronske komunikacije poreskih obveznika sa Poreskom upravom Srbije i na tu temu, u toku prethodne godine, zajedno sa predstavnicima Poreske uparave Srbije, održane su javne rasprave i panel diskusije sa računovođama iz 12 gradova Srbiji. Na svim javnim raspravama i seminarima u organizaciji SRRS, gde je prisustvovalo preko 7000 računovođa, data je podrška reformi i modernizaciji Poreske uprave, u cilju poboljšanja računovodstevnih i poreskih evidencija, i unapređenja procedura, komunikacije poreskih obveznika i Poreske uparve i poslovnog ambijenta. U zajedničkim aktivnostima SRRS sa Poreskom upravom organizovane su i jednodnevne edukacije računovođa u Centru za edukaciju u Poreskoj upravi, u cilju osposobljavanje za ulazak u elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom. SRRS, u okviru kontinuirane edukacije profesionalnih računovođa, aktivno radi na edukaciji računovođa za primenu propisa u cilju njihovog osposobljavanja, kako da što pre obezbede uslove za elektronsko dostavljanje poreskih prijava u skladu sa odredbama ZPPPA i važećim pravilnicima. U tom smislu u nastavku prenosimo praktično uputstvo namenjeno svim računovđama i poreskim obveznicima u Srbiji.

 

UPUTSTVO ZA SVE RAČUNOVOĐE

 

koji po bilo kom osnovu, po ovlašćenju ili u skladu sa ugovorom o radu vode poslovne knjige za poreske obveznike, koje korake treba da preduzmu da bi ispunili uslove i mogli u budućem periodu, dostavljati Poreskoj upravi, elektronskim putem, poreske prijave, PP PDV, IPP, PPP, PP PDG 5 i PPP PD.

 

ELEKTRONSKE PORESKE PRIJAVE - PRVI USLOV ZA DOSTAVLJANJE PORESKOJ UPRAVI

 

Svi poreski obveznici su dužni (ako to nisu učinili do sada) da matičnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, dostave obrazac prijave za E-poslovanje, popunjen PEP obrazac. Prijavu za evidentiranje poreskih obveznika potrebno je popuniti, čitko, hemijskom olovkom, štampanim slovima. PEP obrazan nemaju obavezu da dostave Poreskoj upravi samo vlasnici preduzetničke radnje ili vlasnici društva koji će lično, za svoju registrovanu delatnost, Poreskoj upravi, dostavljati poreske prijave elekrtonskim putem, korišćenjem digitalnog sertifikata za kvalifikovani elektronski potpis.

U prvu tabelu PEP obrasca, unose se podaci o poreskom obvezniku za koga će se dostavljati elektronski poreska prijava.

 

U drugu tabelu PEP obrasca, unose se podaci o zakonskom zastupniku koji je registrovan u APR za poreskog obveznika za koga se dostavlja elektronski, poreska prijava.

 

U treću tabelu PEP obrasca, unose se podaci o poreskom punomoćniku, u skladu sa članom 14. ZPPPA, koji će u ime i za račun poreskog obveznika izvršavati poslove u vezi sa poreskim obavezama poreskog obveznika, podnositi elektronski poreske prijave. Prema članu 38. ZPPPA, poresku prijavu može, potpisati , poreski obveznik, poreski punomoćnik ili drugo lice koje je poreski obveznik ovlastio za podnosšenje prijave, zakonski zastupnik i zastupnik po službenoj dužnosti. U treću tabelu unose se podaci o licu koje ima ovlašćenje za dostavljanje poreske prijave elektronskim putem, upisuje se matični broj (računovođe), njegovo ime i prezime, adresa, mesto, telefon kao fizičkog lica na koga će glasiti elektronski sertifikat za digitalni potpis i e-mail adresa na koju će se slati prijave. U PEP obrascu, u trećoj tabeli, može se navesti najviše 20 lica koje je poreski obveznik ovlastio da za njegovo pravno lice, dostavljaju poreske prijave koriđćenjem elektronskih servisa Poreske uprave.

 

Podnošenjem PEP obrasca od strane poreskog obveznika, Poreska uprava će izvršiti registraciju poreskog obveznika za elektronsko poslovanje, čime poreski obveznik preko ovlašćenog lica i u skladu sa vrstom ovlašćenja, stiče pravo obavljanja određenog skupa elektronsko - pravnih poslova za koje će Poreska uprava obezbediti elektronske servise. Za sada je obezbeđen servis podrške za dostavljanje elektronski, poreskih prijava, PP PDV, PPP, PPDG 5, IPP i od 1. januara 2014, PPP PD. Nakon predaje prijave, matična organizaciona jedinica Poreske uprave, je dužna istog dana da proknjiži PEP obrazac, a poreski obveznik kroz aplikaciju E-Porezi, na sajtu www.poreskuprava.gov.rs može proveriti da li je evidentiran za elektronsko dostavljanje poreskih prijava.

 

ELEKTRONSKE PORESKE PRIJAVE - DRUGI USLOV ZA DOSTAVLJANJE PORESKOJ UPRAVI

 

Za pristup elektronskom servisu posredstvom Internet portala Poreske uprave, potrebno je posedovati digitalni sertifikat za kvalifikovan elektronski potpis.

 

Digitalni sertifikat je elektronski dokumenat koji sadrži kvalifikovani elektronski potpis, koji izdaje Sertifikaciono telo, koji dokazuje identitet ovlašćenog lica koje će koristiti elektronske servise Poreske uprave.

 

Kvalifikovani elektronski potpis, prema Zakonu o elektronskom potpisu, pouzdano garantuje identitet potpisnika, integritet elektronskih dokumenata i onemogućava naknadno poricanje odgovornosti za njihov sadržaj. Kvalifikovani elekrtonski potpis u odnosu na dokumanta u elektronskom obliku ima isto pravno dejstvo i dokaznu snagu kao svojeručni potpis, odnosno svojeručni potpis i pečat u odnosu na podatke u papirnom obliku.

   

Poreski punomoćnik, na koga će da glasi kvalifikovani elektronski sertifikat, isti će izvaditi kod jednog od registrovanih Sertifikacionih tala.

 

U Srbiji postoje četiri registrovana Sertifikaciona tela i to:

1. Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" RJ za elektronsko poslovanje-CEPP;

2. Privredna Komora Srbije-PKS CA

3. MUP Republike Srbije i

4. HALCOM BG CA

 

Preduslov za instaliranje elektronskog sertifikata, jeste, instaliran drajver za čitač smart kartice ili USB token.

1.      Uslovi za vađenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za digitalni potpis, kod Javnog preduzeća PTT saobraćaja "Srbija"

Izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata korisniku koji se identifikuje kao fizičko lice podrazumeva da se nadležnoj pošti dostavi dokumentacija:

-  Dva popunjena i svojeručno potpisana primerka Zahteva za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata;

-  Lični identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) na uvid;

-  Kvalitetnu fotokopiju identifikacionog dokumenta (prve četiri strane lične karte ili prve dve strane pasoša ako su stari obrasci dokumenata, ili obe strane lične karte ili treće strane pasoša ako su novi obrasci dokumenata);

-  Popunjen i overen primerak uplatnice ("Nalog za uplatu") koja predstavlja potvrdu da je izvršena uplata prema cenovniku.

   

Posle provere identiteta podnosioca zahteva, dokumentacija se prosleđuje u Sertifikaciona tela Pošte. Više informacija o naručivanju digitalnog sertifikata za kvalifikovani elektronski potpis nalazi se na sajtu http://www.cepp.rs/eporezi.

 

Sertifikaciono telo Pošte provodi postupke:

- Priprema za korisnika, kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju (USB token, smart kartica ili smart kartica i čitač), pripadajuću lozinku, CD sa klijentskim softverom i uputstvom za korišćenje i Ugovor o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata;

- Obaveštava korisnika (telefonom ili elektronskom poštom) da dođe u poštu u kojoj je podneo Zahtev, da preuzme sertifikat na USB tokenu ili smart kartici. Sertifikaciono telo Pošte dostavlja korisniku lozinku USB tokena ili smart kartice na adresu koja je navedena u Zahtevu.

- Materijal koji je Sertifikaciono telo Pošte pripremilo za korisnika dostavlja se do pošte. Šalterski radnik u pošti utvrđuje identitet korisnika i predaje korisniku da svojeručno potpiše dva primerka Ugovora o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Jedan primerak potpisanog Ugovora zadržava šalterski radnik, a korisniku predaje drugi primerak potpisanog Ugovora, kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju i CD sa klijentskim softverom i uputstvom za korišćenje. Korisnik potpisivanjem Ugovora potvrđuje da je lično preuzeo kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju.

   

Izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata korisniku koji se identifikuje kao pripadnik pravnog lica ili organizacije podrazumeva da se nadležnoj pošti dostavi sledeća dokumantacija:

- Spisak korisnika - fizičkih lica koji su pripadnici pravnog lica ili organizacije i koji su ovlašćeni za dobijanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata koji će biti u prilogu Ugovora o pružanju usluga Sertifikacionog tela;

- Izvod o registraciji privrednog subjekta (pravnog lica ili organizacije).

   

Na osnovu elemenata potpisanog Ugovora, Sertifikaciono telo Pošte kreira račun za pravno lice ili organizaciju po kome treba izvršiti uplatu.

- Kada uplata bude evidentirana u Izveštaju o prometu i stanju sredstava na računu Sertifikacionog tela Pošte, pristupa se prijemu pojedinačnih dokumenata, zahteva za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata od fizičkih lica koji su pripadnici pravnog lica ili organizacije.

- Svako fizičko lice koje je pripadnik pravnog lica ili organizacije mora da se lično identifikuje pred ovlašćenim licem Sertifikacionog tela Pošte i da mu preda sledeća dokumenta:

Dva popunjena i svojeručno potpisana primerka Zahteva za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata, sa obavezno popunjenim poljima koja se odnose na podatke o pravnom licu ili organizaciji;

- Lični identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) na uvid;

- Kvalitetnu fotokopiju identifikacionog dokumenta (prve četiri strane lične karte ili prve dve strane pasoša ako su stari obrasci dokumenata, ili obe strane lične karte ili treće strane pasoša ako su novi obrasci dokumenata).

  

Ovlašćeno lice Sertifikacionog tela Pošte utvrđuje pojedinačno identitet svakog fizičkog lica i proverava original i fotokopiju identifikacionog dokumenta svakog fizičkog lica i podatke koje je svako fizičko lice upisalo na Zahtevu.

 

Na osnovu pojedinačnih Zahteva fizičkih lica, Sertifikaciono telo Pošte priprema:

- kvalifikovane elektronske sertifikate na zahtevanim medijima (USB token, smart kartica ili smart kartica i čitač), pripadajuće lozinke, CD-ove sa klijentskim softverom i uputstvom za korišćenje i Ugovore o izdavanju i korišćenju kvalifikovanih elektronskih sertifikata;

- Sertifikaciono telo Pošte dostavlja fizičkim licima pripadnicima pravnog lica ili organizacije lozinke USB tokena ili smart kartica na adrese koje su navedene u Zahtevima.

   

Prema dogovoru Sertifikacionog tela Pošte sa pravnim licem ili organizacijom definišu se detalji vezani za uručenje kvalifikovanih elektronskih sertifikata fizičkim licima pripadnicima pravnog lica ili organizacije. Ovlašćeno lice Sertifikacionog tela Pošte utvrđuje pojedinačno identitet svakog fizičkog lica i predaje svakom fizičkom licu da svojeručno potpiše dva primerka Ugovora o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Jedan primerak potpisanog Ugovora zadržava ovlašćeno lice Sertifikacionog tela Pošte, a fizičkom licu predaje drugi primerak potpisanog Ugovora, kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju i CD sa klijentskim softverom i uputstvom za korišćenje. Fizičko lice potpisivanjem Ugovora potvrđuje da je lično preuzelo kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju.

 

Tabela 1. Spisak pošta u Republici Srbiji u kojima može da se podnese Zahtev za izdavanje sertifikata i promenu statusa sertifikata

RB

Poštanski broj i naziv pošte

Adresa

Telefon kontrolora

1

11101 Beograd 1

Takovska 2, Beograd

011/3210-070

2

11102 Beograd 3

Zmaj Jovina 17, Beograd

011/3210-015

3

11102 Beograd 3 - izdvojeni šalter TC "Staklenac"

Makedonska 5, Beograd

011/3340-550

4

11080 Beograd 80

Glavna 8, Zemun

011/3714-018

5

11070 Beograd 27

Pohorska 2, Novi Beograd

011/3714-060

6

11030 Beograd 8

Šumadijski trg 2/a, Beograd

011/3541-159

7

11090 Beograd 75

Pilota Mihajla Petrovića 8-12, Rakovica

011/3564-575

8

24101 Subotica 1

Prvomajska 2-4, Subotica

024/556-260

9

24300 Bačka Topola

Maršala Tita 42, Bačka Topola

024/715-767

10

24400 Senta

Poštanska 2, Senta

024/815-707

11

24420 Kanjiža

Trg Pijačni 1, Kanjiža

024/873-413

12

24430 Ada

Maršala Tita 6, Ada

024/852-199

13

25101 Sombor 1

Vojvode Stepe Stepanovića 32, Sombor

025/465-115

14

23300 Kikinda

Generala Drapšina 26, Kikinda

0230/22-220

15

21101 Novi Sad

Narodnih heroja 2, Novi Sad

021/614-708

16

23101 Zrenjanin

Pupinova 1, Zrenjanin

023/593-415

17

22000 Sremska Mitrovica

Kralja Petra I br. 2, Sremska Mitrovica

022/600-615

18

26101 Pančevo 1

Svetog Save 11, Pančevo

013/512-522

19

15000 Šabac 1

Karađorđeva 10, Šabac

015/322-216

20

12000 Požarevac 1

Jovana Šerbanovića 3, Požarevac

012/538-015

21

11300 Smederevo 1

Karađorđeva 8, Smederevo

026/222-568

22

14000 Valjevo 1

Vuka Karadžića 5, Valjevo

014/224-554

23

31000 Užice 1

Obilićeva 6, Užice

031/514-619

24

32101 Čačak 1

Gradsko Šetalište 32, Čačak

032/222-378

25

34000 Kragujevac

Kralja Petra I 11, Kragujevac

034/368-364

26

35000 Jagodina 1

Narodnog Fronta 2, Jagodina

035/241-232

27

19210 Bor 1

Đorđa Vajferta 1, Bor

030/423-888

28

19000 Zaječar 1

Moše Pijade 13, Zaječar

019/422-128

29

36101 Kraljevo 1

Cara Lazara 37, Kraljevo

036/332-810

30

37000 Kruševac 1

Nemanjina 2, Kruševac

037/29-333

31

18101 Niš 1

Voždova 13a, Niš

018/523-346

32

18400 Prokuplje 1

Jug Bogdanova 6, Prokuplje

027/321-737

33

16000 Leskovac 1

Svetozara Markovića 1, Leskovac

016/52-990

34

18300 Pirot 1

Srpskih Vladara 68, Pirot

010/335-200

35

17501 Vranje 1

Kralja Stefana Prvovenčanog 49, Vranje

017/22-336

2.      Uslovi za vađenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za digitalni potpis kod Privredne Komore Srbije

   

Sertifikaciono telo PKS izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate na korporativnim karticama PKS.

U postupku vađenja eleketronskog sertifikata za digitalni potpis, potrebno je Sertifikacionom telu PKS dostaviti sledeću dokumentaciju:

 - Zahtev ta izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata na korporativnoj kartici;

 - Fotokopiju lične karte odgovornog lica;

 - Fotokopiju lične karte za svako ovlašćeno fizičko lice;

 - Fotokopiju izvoda o registraciji privrednog subjekta.

   

Kompletna navedena dokumantacija se može dostaviti lično, posredstvom kurira ili poštom uz povratnicu na adresu:

   

Sertifikaciono telo Privredne komore Srbije
Resavska 13-15
11 000 Beograd ili
Registracionim telima PKS koji su ovlašćeni za prihvatanje dokumentacije za izdavanje kvalifikovanih sertifikata.

 

Sve dodatne informacije se mogu naći na sajtu, www.pks.rs/usluge

   

Nakon dostavljene kompletne dokumentacije, na adresu pravnog lica će biti dostavljeni ugovori na potpisivanje i predračun za cenu vađenja elektronskog sertifikata.

   

3. Uslovi za vađenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za digitalni potpis kod MUPa Republike Srbije

   

Za izdavanje kvalifikovanog elektonskog sertifikata kod Sertifikacionog tela MUP RS, korisnik je dužan da podnese sledeća dokumenta:

 - Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata;

 - U postupku podnošenja, da popuni zahtev za identifikaciju i

 - Da potpiše Ugovor o izdavanju i korišćenju kvalifikovanih elektronskih sertifikata na elektronskoj ličnoj karti (lična karta sa čipom).

   

Uslov za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata jeste provera ličnog identiteta prilikom podnošenja Zahteva.

Izdavanje kvalifikovanog elekrtonskog sertifikata besplatno je za korisnike kojima se sertifikat izdaje prvi put od trenutka uručenja lične karte koja mora imati čip.

Prilikom preuzimanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata za elektronski potpis, korisnik je dužan da se upozna sa sa uslovima izdavanja, korišćenja, prava na opoziv, suspenziju, prekid suspenzije, obnavljanje sertifikata i deblokadu lične karte.

Praktična pravila rada Sertifikacionog tela MUP RS su objavljena na Web sajtu http://ca.mup.gov.rs i suprotno tim pravilima nije moguća upotreba kvalifikovanog elekrtonskog sertifikata.

   

4. Uslovi za vađenje digitalnog sertifikara za kvalifikovani elektronski potpis kod Halcom BG CA

Za izdavanje kvalifikovanog elektonskog sertifikata kod Sertifikacionog tela HALCOM BG CA, korisnik je dužan da podnese sledeću popunjenu dokumentaciju za naručivanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata :

 - Popunjenu generalnu narudžbenicu CA 1 Q;

 - Za svako lice za koje naručuje sertifikat popunjen zahtev za dobijanje kvalifikovanog elekrtonskog sertifikata (CA 2 Q);

 - Kopiju izvoda iz Agencije za privredne registre, odnosno, drugog odgovarajućeg registra pravnih lica;

 - Za svako lice za koje se naručuje kvalifikovani elektronski sertifikat obezbeđena kopija ličnog identifikacionog dokumenta (lična karta);

 - Priložena kopija PEPDV odnosno potvrdu o registraciji PIB-a.

  

Navedena dokumentacija, neophodnu za dobijanje kvalifikovanog elektronskog Sertifikata dostavlja se na adresu sedišta Sertifikacionog tela, Beogradska 39, 11000 Beograd.

Ukoliko se Halcomov kvalifikovani elektronski sertifikat nabavlja preko neke od poslovnih banaka koja je u mreži Registracionih tela, dokumentacija se može predati i u banci. Spisak banaka koje su u mreži Registarcionih tela možete pogledati na linku: http://www.halcom.rs/
Nakon podnete dokumentacije i izmirenog predračuna koji Sertifikaciono telo šalje po dostavljanju dokumentacije, kvalifikovani elektronski sertifikat će biti izrađen u roku od 4 radna dana.

  

Nakon obaveštenja da je kvalifikovani elektronski sertifikat izrađen, podnosilac zahteva može ga preuzeti kod u sedištu, na adresi Beogradska 39, 11000 Beograd u radnom vremenu od 8:30h do16:30h, svakog radnog dana osim subote.

Prilikom preuzimanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata dobija se:

 - Kvalifikovani elektronski sertifikat na pametnoj kartici JEDNA ZA SVE;

 - Koverta sa PIN KOD-om;

 - Instalacioni CD - Nexus Personal;

 - Uputstvo za aktivaciju i instalaciju.

  

Ukoliko Halcomov kvalifikovani elektronski sertifikat se nabavlja preko neke od poslovnih banaka koja je u mreži Registracionih tela, sertifikat se preuzima u banci.

 

OBJEDINJENA NAPLATA - POSTUPAK DOSTAVLJANJA POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU, PPP PD

   

Pojedinačna poreska prijava, prema članu 41. ZPPPA, od 1. janura 2014.g. podnosi se pre svake isplate prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku, kao i pre svakog plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osuguranje kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate zarade u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje Član 38. ZPPPA, propisuje, da elektronsku poresku prijavu mora da potpiše sam poreski obveznik ili lice koje je poreski obveznik ovlastio, kao poreskog punomoćnika, ili drugo lice koje je poreski obveznik ovlastio za podnošenje poreske prijave, a može biti, zakonski zastupnik, zastupnik po službenoj dužnosti.

 - Ovlašćeno lice, koje će za poreskog obveznika podnositi pojedinačnu poresku prijavu mora da ima izvađen digitalni sertifikat za kvalifikovani elektronski potpis.

 - Pojedinačna poreska prijava, koju podnosi poreski obveznik pre svake isplate prihoda na koje se plaća porez po odbitku, se kreira na osnovu XML šeme PPP PD i mora biti formalno i matematički tačna;

 - Ako pojedinačna poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti ili matematičke ispravnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca te prijave o tim nedostacima;

 - Ponovno dostavljanje prijave ne smatra se podnošenjem izmenjene poreske prijave;

 - Kada Poreska uprava potvrdi ispravnost prijave, vrši dodelu broja prijave, broja odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze i u elektronskom obliku dostavlja te informacije podnosiocu prijave.

 - Poreski obveznik prosleđuje nalog za plaćanje poslovnoj banci koja u okviru platnog prometa NBS prosleđuje nalog Trezoru koji vrši raspored javnih prihoda primaocima prihoda.

 - Poreska uprava po službenoj dužnosti podnosi poresku prijavu umesto poreskog obveznika, kada on propusti da podnese prijavu u roku kojim se uređuju doprinosi za osiguranje.

 - Poreska uprava je dužna da Centralnom registru, u elektronskom obliku dostavi pojedinačne podatke o obračunatim, odnosno plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje od strane jednog placa za svakog primaoca prihoda;

 - Prednosti koje će uslediti uvođenjem OBJEDINJENE NAPLATE: Kod Poreske uprave, na osnovu podnete pojedinačne poreske prijave, obaveze i uplata javnih prihoda će se evidentirati na jednom računu (NEĆE BITI NESREĐENIH SALDA KOD PU), obezbedit će se ažurne evidencije u RFZO i LAKŠA OVERA ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA, (kasnije elektronske zdravstvene knjižice), obezbedit će se ažurne evidencije uplaćenih doprinosa za PIO što će doprineti da se u budućem periodu neće morati dostavljati fondu PIO, obrazac M4 i MUN obrazac.

 - Uvođenjem objedinjene naplate obezbeđuje se ažurno evidentiranje toka gotovine po osnovu obračunatih i uplaćenih javnih prihoda.

XML šema popunjene Pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku koja će se podnositi od 1. januara 2014. za sve isplate prihoda na koje se obračunava i plaća porez po odbitku

 

PRAKTIČNI SAVETI SVIM RAČUNOVOĐAMA I PORESKIM OBVEZNICIMA VEZANO ZA POJEDINAČNU PORESKU PRIJAVU

 - Pristupiti što pre, obezbeđivanju uslova za elektronsko dostavljanje POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE - do 1. januara 2014. KRATAK ROK

 - Dostaviti PEP obrazac (obaveza ne postoji za preduzetnike i vlasnike društava koji će sami dostavljati elektronske prijave);

 - Izvaditi digitalni sertifikat za kvalifikovani elektronski potpis, za ovlašćeno lice koje će dostavljati pojedinačne poreske prijave;

 - Obavestiti rukovodstvo o provođenju reforme Poreske uprave i uvođenju objedinjene naplate u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administarciji, o obavezi obezbeđivanja uslova za dostavljanje elektronskih prijava i prilagođavanju aplikacija softvera za sastavljanje PPP PD , koja će sadržavati šifre iz katalaga, shodno vrsti prihoda.

 - Šifre prihoda iz radnog odnosa i van radnog odnosa definisane su u katalogu koji je sastavni deo Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.gl.RS,74/13);

 - Pojedinačnu poresku prijavu, PPP PD podnositi uvek par dana pre krajnjeg roka za uplatu doprinosa (30 za prethodni mesec), da bi se ostavio prostor za korekciju formalnih i matematičkih grešaka;

 - Pojedinačnu poresku prijavu, PPP PD, poreski obveznik treba da podnese Poreskoj upravi, najskasnije do roka, zakonom potpisanim, i kada nema likvidnih sredstava za uplatu doprinosa odnosno kada je račun u blokadi (ako bi Poreska uprava zaduživala račun poreskog obveznika, koji nije podneo PPP PD za doprinose, po službenoj dužnosti, to bi imalo za posledicu razlike u saldima obračunatih doprinosa po osnovu naknadno podnete PPP PD);

 - Po mogućnosti, zaradu za decembar 2013.g. isplatiti u celom iznosu ili u decembru ili u januaru 2014.g.

 - Sva pitanja vezano za PPP PD mogu se postaviti, zaposlenima u Poreskoj upravi putem sajta,  www.poreskauprava.gov.rs , sekcija, Objedinjena naplata, email, objedinjena.naplata@purs.gov.rs

   

ELEKTRONSKE PORESKE PRIJAVE - UPUTSTVO ZA ULAZAK U APLIKACIJU E-POREZI KOD PORESKE UPRAVE

 

Posle ispunjenih uslova, identifikovanja poreskog obveznika kod Poreske uprave za dostavljanje elektronskih prijava i vađenja kvalifikovanog elektronskog sertifikata po propisanom uputstvu pristupa se Internet portalu Poreske uprave, E-POREZIMA

 

Potrebno je slediti uputstvo u nastavku:

1. Ubaciti digitalni sertifikat u čitač kartica (čip na kartici mora biti na gornjoj strani).
2. Na Internet Explorer-u pokrenuti aplikaciju sa adrese: https://eporezi.poreskauprava.gov.rs
3. Otvara se prozor sa poljem za ukucavanje pin-a (lozinke) koji ste dobili uz sertifikat
4. Izabrati opciju: Continue to this website ( na desnoj strani ekrana, PRIJAVA, potvrdi).
5. U prozoru Windows Securitv izabrati sertifikat saVašim imenom,prezimenom i jmbg.
6. Pojavljuje se prva strana ePorezi,gde se bira dugme PRIJAVA (na sistem).
7. Otvara se strana sa spiskom svih poreskih obveznika za koje mozete da ponesete PPPDV prijave.
8. Izabrati jednog poreskog obveznika na dugme ODABERI.
9. Otvara se strana gde se bira servis Prijava Poreza na dugme OTVORI.
10. Na narednoj strani kliknuti na naziv PPPDV,a nakon toga na dugme KREIRAJ prijavu
11. Naredna strana pokazuje PDV prijavu sa poljima za unos podataka.
12. Nakon unosa ide se na dugme SNIMI i prijava dobija status U PRIPREMI.
13. Nakon toga se izabere dugme PROVERI PRIJAVU:
 - ako ima grešaka ide se na dugme IZMENI zatim nakon ispravke na dugme SNIMI pa opet na dugme PROVERI ISPRAVNOST
 - ako nema grešaka ide se na dugme POTPIŠI (POTPIŠI ILI ODUSTANI)
 - ide se na dugme, POTPIŠI ( ukucati PIN) i
 -  (prijava dobija status POTPISANA)
14. Nakon potpisivanja bira se dugme PODNESI (prijava dobija status POSLATA NA OBRADU).
15. Bira se dugme IZAĐI i na strani pregled prijava, moze se videti podneta prijava sa statusom PROKNJIŽENA.

   

U skladu sa napred navedenim praktičnim uputstvom za koriščenje aplikacije E-Porezi, upućujemo Vas na portal Poreske uprave, www.poreskauprava.gov.rs na E-Porezi gde se nalazi snimljen film, koji prikazuje postupak podnošenja poreske prijave, PP PDV, elektronskim putem.

 

mr Snežana Mitrović,
Savez računovođa i revozora Srbije

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste