Донете су уредбе о извршавању закона о ПДВ и о извршењу закона о акцизама на територији АПКМ за време важења резолуције Савета безбедности ОУН број 1244

1. Одредбама члана 61. Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр.84/04, ... и 108/13,) прописано је да ће Влада Републике Србије уредити извршавање овог закона на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења резолуције Савета безбедности ОУН број 1244. На основу ове одредбе, Влада Републике Србије донела је

 

 Уредбу о извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења резолуције Савета безбедности ОУН број 1244 («Сл. гласник РС» бр.111/13).

Уредбом је прописано да се за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244, на промет добара и услуга који обвезници ПДВ врше са територије Републике Србије ван територије АПКМ на територији АПКМ, односно са територије АПКМ на територију Србије примењује Закон о ПДВ, прописи донети на основу овог закона и ова уредба.


Према члану 3. Уредбе, на промет добара који обвезници ПДВ врше са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ, ПДВ се не обрачунава и не плаћа, а обвезници ПДВ имају право на одбитак претходног пореза у складу са Законом о ПДВ, под условом да су добра отпремљена на територију АПКМ.


Као докази да су добра отпремљена на територију АПКМ служе:
       

 јединствена исправа издата у складу са важећим прописима која садржи потврду да су добра иступила са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ, односно оверена копија јединствене исправе;

       

 извод из пословног рачуна обвезника ПДВ да је за промет добара извршен пренос новчаних средстава са пословног рачуна примаоца добара на пословни рачун обвезника ПДВ - испоручиоца добара;

 

У односу на претходну уредбу, новина је што је прописано је да се пореско ослобођење из члана 3. став 1. Уредбе примењује и ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета (авансно плаћање).
 

Услов је да обвезник ПДВ за накнаду, односно део накнаде који је наплаћен пре извршеног промета поседује уговор којим је предвиђено авансно плаћање пре извршеног отпремања добара на територију АПКМ и рачун о авансном плаћању издат у складу са Законом о ПДВ.
 

Даном ступања на снагу ове уредбе, 14. децембра 2013. године, престаје да важи Уредба о извршавању Закона о ПДВ на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244 („Сл. гласник РС", бр. 15/05 и 68/11), као и прописи донети на основу наведене уредбе.


Напомињемо да су уредбом која је престала да важи били прописани други докази да су добра отпремљена на територију АПКМ (евиденциони лист, доказ о плаћеном ПДВ за унос нафте и нафтних деривата и др.)

 

2. Одредбом члана  40e Закона о акцизама („Сл. гласник РС", бр. 22/01, .... и 47/13), прописано је да ће Влада уредити извршавање овог закона на територији АПКМ за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244. На основу ове одредбе, Влада Републике Србије донела је

 

 Уредбу о извршавању Закона о акцизама на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244 ("Сл. гласник РС", број 111/13).

 

Одредбом члана 2. ове уредбе прописано је да се на промет акцизних производа који обвезници акцизе врше са територије Републике Србије ван територије АПКМ на територију АПКМ, као и на промет који се врши са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ, примењује се Закон, прописи донети на основу Закона и ова уредба.


Одредбом члана 3. ове уредбе прописано је да се на промет акцизних производа који обвезници акцизе врше са територије Републике Србије на територију АПКМ, акциза се не обрачунава и не плаћа.


Услов је да су акцизни производи отпремљени на територију АПКМ. Као докази да су акцизни производи отпремљени на територију АПКМ сматрају се:
          

 јединствена исправа издата у складу са важећим прописима која садржи потврду да су акцизни производи иступили са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ, односно оверена копија јединствене исправе; као и

           

 извод из пословног рачуна обвезника акцизе да је за промет акцизних производа извршен пренос новчаних средстава са пословног рачуна примаоца акцизних производа на територији АПКМ на пословни рачун обвезника акцизе - испоручиоца акцизних производа.

 

Ако обвезник не обезбеди доказ о преносу новчаних средстава из става 2. овог члана до 15. у месецу који следи месецу у којем је промет извршен, дужан је да до последњег дана тог месеца обрачуна и плати акцизу за тај промет.
 

Одредбом члана 4. ове уредбе прописано је да на промет акцизних производа који обвезници акцизе врше са територије АПКМ на територију Републике Србије ван АПКМ, акциза се обрачунава и плаћа у складу са Законом о акцизама
 

Према члану 6. ове уредбе, даном ступања на снагу ове уредбе, 14 децембра 2013. године, престаје да важи Уредба о условима и начину обрачунавања јавних прихода, садржини и начину вођења евиденције за промет робе са АП Косово и Метохија („Сл. гласник РС", бр. 48/01, ... и 27/05), којом су били уређени услови и начин обрачунавања јавних прихода за робу страног порекла над којом није спроведен поступак царињења која се упућује на територију АПКМ, као и на промет робе домаћег порекла која се упућује са територије АПКМ
 

Уредбе су објављене у  „Службеном гласнику Републике Србије" број 111/13 и ступиле су на снагу 14. децембра 2013. године.

 

Детаљније о овим уредбама биће написан текст у РП број 1/14.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste