Утврђена је нова референтна каматна стопа

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на седници одржаној 17. децембра 2013. године одлуку којом се референтна каматна стопа смањује са 10,00% на 9,50%. Референтна каматна стопа од 9,50% примењује се од 17децембра 2013. године.

     

С обзиром да се према члану 75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној каматној стопи, која сада износи 9,50%, увећаној за 10 процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто, то значи да ће се од 17децембра 2013. године камата за неблаговремено плаћене јавне приходе обрачунавати и плаћати по стопи од 19,50%.

   

Напомињемо да се до 31. децембра 2012. године примењивао комфорни метод обрачуна камате на  износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања, а  да се од 1. јануара 2013. године, приликом обрачуна камате примењује метод простог интересног рачуна од сто, сагласно одредби члана 40. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste