Објављени су подаци о просечној пондерисаној референтној каматној стопи

Министарство финансија и привреде је на својој интернет страници објавило Објашњење о примени члана 59. и 60. Закона о порезу на добит правних лица, а у вези утврђивања износа камате која би по тржишним условима (по принципу „ван дохвата руке") била обрачуната на зајмове, односно кредите међу повезаним лицима (објашњење број 401-00138/2013-04 од 06.02.2013). Према подацима из тог објашњења:

   

• Просечна пондерисана референтна каматна стопа износи 9,66%;

• Просечна пондерисана каматна стопа по којој су се домаће банке задуживале у иностранству износи:

  - за кредите закључене у еврима ...................................2,76%

  - за кредите закључене у швајцарским францимма.........2,98%


АРХИВА ВЕСТИ

ereste