Примена закона у вези са роковима плаћања почиње 31. марта 2013. године

Преглед рокова за измирење новчаних обавеза у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС" број 119/12), који почиње да се примењује од 31. марта 2013. године:

 

КОМЕРЦИЈАЛНА ТРАНСАКЦИЈА ИЗМЕЂУ

РОК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

два привредна субјекта

 

 

 

- 60 дана

- 90 дана код плаћања у ратама

(мин. 50% обавезе истеком половине уговореног рока)

- може дуже од 60 дана (без ограничења) уз банкарску гаранцију или авалирану меницу

привредног субјекта

 

и

регистрованог пољопривредног газдинство или земљорадничке задруге

(дужници)

- могу се уговорити дужи рокови

(у случајевима набавке репроматеријала за обављање основне делатности, и то за семенски и садни материјал, заштитна средства и ђубриво.)

привредног субјекта

 

и

јавног сектора

- 45 дана (када је јавни сектор дужник)

- 60 дана (када је привредни субјект дужник)

привредног субјекта

 

и

Републичког фонда за здравствено осигурање односно корисника средстава РФЗО (дужници)

- 150 дана (од 31. марта 2013. до 31. децембра 2013.)

- 120 дана (од 1. јануара 2014. до 31. децембра 2014)

- 90 дана (од 1. јануара 2015. године)

привредног субјекта

 

и

страног правног лица

- без ограничења

(Закон се не примењује у овом случају)

привредног субјекта

 

и

физичког лица

(без обзира да ли јесте или није пдв обвезник)

- без ограничења

(Закон се не примењује у овом случају)

 

Када почињу да теку рокови за измирење новчаних обавеза, на које комерцијалне трансакције односно уговоре се не примењује Закон, као и о осталим одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама може се детаљно прочитати у Рачуноводственој пракси број 1/2013 на страни 162., а о надзору над спровођењем Закона у броју 8/2013 на страни 80.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste