Утврђена је нова најнижа основица за плаћање доприноса у периоду 01.05.2013. - 31.07-2013 - године

Најнижу месечну основицу доприноса, у складу са одредбама члана 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... и 7/12), чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике. Износ најниже месечне основице, утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа.

У Саопштењу Републичког завода за статистику број 106 од 25.04.2013. године. објављен је податак да је просечна месечна зарада исплаћене у I кварталу 2013. године 57.401 динара. Сагласно наведеним одредбама, најнижа месечна основица доприноса, која ће се примењивати у периоду од 1. мaja 2013. године до 31. јула 2013. године износиће 20.090 динара (57.401 x 35%).

Износ најниже месечне основице биће објављен у наредном  броју «Службеног гласника Републике Србије».

Податке о најнижој основици за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање редовно објављујемо у Рачуноводственој пракси - Актуелни подаци.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste