Од данас исплата зараде врши се по новим стопама пореза и доприноса

У „Сл. гласнику РС“, бр. 47/13, од 29. маја 2013. године, објављен је сет закона које је Народна скупштина Републике Србије усвојила на четвртој седници Првог редовног заседања у 2013. години, и то:

 

1)      Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину;

2)      Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији;

3)      Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица;

4)      Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана;

5)      Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање;

6)      Закон о изменама и допунама Закона о акцизама.

Најважнија новина, која се примењује од данас, односно од 30. маја 2013. године, односи се на опорезивање зарада запослених. Наиме, изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/01, .... и 114/12) и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, ... и 8/13), смањена је стопа пореза на зараде са 12% на 10%, уз повећање неопорезивог износа зараде са 8.776 динара на 11.000 динара, а повећана је стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање која се плаћа из основице (на терет запосленог) са 11% на 13%. Стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање која се плаћа на основицу (на терет послодавца) остала је непромењена и износи 11%.
Нова формула за прерачун нето зараде у бруто зараду износи:

 

БЗ = (НЗ – 1.100,00) / 0,701

 

Исплатиоци зарада, који су до дана почетка примене наведених измена, извршили исплату дела зараде, односно плате и накнаде зараде, односно плате обрачунавају и плаћају порез на зараде и доприносе за обавезно социјално осигурање у складу са Законом о порезу на доходак грађана и Законом о доприносима пре ових измена, закључно са коначном исплатом те зараде, односно плате и накнаде зараде, односно плате (порез се обрачунава и плаћа по стопи од 12%, уз примену неопорезивог износа од 8.776 динара, а допринос за ПИО, који се плаћа из основице, по стопи од 11%).

У складу са тим, нове стопе пореза на зараде и доприноса за ПИО, који се плаћа из основице, као и нова основица за порез на зараде, примењују се почев од прве наредне исплате зараде, односно аконтације зараде која се исплаћује од 30. маја 2013. године, без обзира на то за који месец се врши исплата (било да је у питању неки месец из 2013. године или зарада за неки месец из ранијих година).

У вези са свим извршеним изменама и допунама наведених закона, биће објављени написи у Рачуноводственој пракси бр. 12/13.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste