Пореска управа је објавила Обавештење o пореском третману прихода које оствари физичко лице које врши промет пољопривредних производа, као и остваривање права на ПДВ надокнаду, у 2013. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
ЦЕНТРАЛА
14.06.2013.год.
Б е о г р а д
  

ОБАВЕШТЕЊЕ

  

ПРЕДМЕТ:

Обавештење o пореском третману прихода које оствари физичко лице које врши промет пољопривредних производа, као и остваривање права на ПДВ надокнаду, у 2013. години;
 
У циљу јединственог поступања организационих јединица Пореске управе о пореском третману прихода које оствари физичко лице које врши промет пољопривредних производа, као и остваривање права на ПДВ надокнаду, у 2013. години, обавештавамо вас о следећем:
   
Узимајући у обзир да је одредбом члана 13. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС", број 93/12) прописано да се не плаћа порез на приходе од пољопривреде и шумарства на катастарски приход за календарску 2013. годину и да се наведени порез утврђује за целу календарску годину, да је одредбом члана 34. Закона о порезу на додату вредност ("Сл.гласник РС", бр. 84/04, ..., 93/12, у даљем тексту: Закон) прописано да физичка лица која су обвезници пореза на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства на основу катастарског прихода и физичка лица која су као носиоци, односно чланови пољопривредног газдинства уписана у регистру пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава имају право на ПДВ надокнаду, као и сходно Објашњењу министра финансија и привреде бр. 413-00-368/2013-04 од 13.06.2013. године, следи да:
  
1. физичка лица - обвезници пореза на приходе од пољопривреде и шумарства на катастарски приход ослобођени су пореза на доходак грађана за 2013. годину за приход остварен обављањем пољопривредне делатности;
  
2. право на ПДВ надокнаду има пољопривредник - физичко лице које није обвезник ПДВ, а које је обвезник пореза на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства на основу катастарског прихода, као и физичко лице које је као носилац, односно члан пољопривредног газдинства уписано у регистру пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава. Доказом да је физичко лице пољопривредник сматра се решење о утврђивању пореске обавезе по основу прихода од пољопривреде и шумарства на катастарски приход из 2003, односно 2004. године (односно решење за последњу календарску годину којим располаже обвезник), односно извод из Регистра о упису пољопривредног газдинства, односно о активном статусу пољопривредног газдинства који издаје Управа за аграрна плаћања/Управа за трезор.
    
Потребно је да ово обавештење Регионална одељења, одмах по пријему дописа, доставе свим организационим јединицама из надлежности одељења, као и да са садржином истог упознају све запослене.

   

 

В.Д. ДИРЕКТОРА
Иван Симич

 

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste