Измењен Правилник о Информативној пореској пријави

У последњем броју „Службеног гласника Републике Србије" 52/13, од 14. јуна 2013. године, објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о информативној пореској пријави.

   

Изменама и допунама Правилника о информативној пореској пријави, у члановима 1. и 2. поменутог Правилника речи: „од посебног значаја за фискални интерес Републике Србије" замењују се речима: „од значаја за утврђивање пореске обавезе подносиоца те пријаве" односно „од значаја за утврђивање пореске обавезе подносиоца информативне пореске пријаве, у смислу члана 42. став 2." чиме се практично појашњава сврха прикупљања података путем информативне пореске пријаве, а то је утврђивање пореске обавезе физичких лица, чија је укупна вредност имовине у земљи и иностранству већа од 35.000.000 динара на дан 1. јануар 2013. године.

   

Осим претходно наведеног у члану 4. Правилника о информативној пореској пријави додаје се нови став 6, којим се предвиђа да обвезник подношења пријаве може да достави документацију, односно додатне информације у вези са пријављеном имовином. Документација, односно додатне информације из поменутог става подносе се Пореској управи - Централи путем поште, у складу са новим ставом 2. који се додаје у члану 5. Правилника о информативној пореској пријави.

   

Чланом 5. Правилника о изменама и допунама Правилника о информативној пореској пријави предвиђено је да обвезник подношења пријаве, који је до дана ступања на снагу овог правилника (15. јун 2013. године) поднео информативну пореску пријаву у складу са Правилником о информативној пореској пријави („Службени гласник РС", бр. 117/12, 118/12 - исправка, 16/13 и 28/13), није у обавези да поново поднесе информативну пореску пријаву.

   

Измене и допуне Правилника о информативној пореској пријави ступиле су на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. гласнику РС", тачније 15. јуна 2013. године

   

Подсећамо, обвезници подношења Информативне пореске пријаве дужни су исту да поднесу до 30.  јуна 2013. године, што значи да је преостало свега 2 недеље за њено подношење.

 

Такође, подсећамо да је изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији предвиђена казна за прекршај физичком лицу које Пореској управи не поднесе информативну пореску пријаву или у њој не наведе сву своју имовину, у висини од 3% тржишне вредности непријављене имовине.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste