Нова измена уплатних рачуна због усклађивања са новодонетим пореским прописима

У складу са новодонетим пореским прописима, о којима смо опширно писали у претходним бројевима Рачуноводствене праксе а о последње донетим у РП 14-15/13, извршене су и одговарајуће допуне и измене плана рачуна за уплату јавних прихода, како би се омогућило плаћање новоуведених односно одговарајућих пореза и акциза. Дакле, у „Службеном гласнику РС“ број 61 од 12. јула 2013. године објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна који је ступио на снагу наредног дана од објављивања, односно 13.7.2013. године. 

У Правилнику o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна  додати су следећи (нови) рачуни:

840

711123

843

39

Порез на приходе од самосталних дeлатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем

53

1,1/г

ПУ

1,2

44а

840

713425

843

51

Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини

53

1,1/г

ПУ

1,2

44б

840

713426

843

58

Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица

53

1,1/г

ПУ

1,2

474а

840

742361

843

67

Приходи организација обавезног социјалног осигурања од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице

53

1,1/г

 

4/о

474б

840

742362

843

74

Приходи Републичког фонда за здравствено осигурање од средстава за издавање здравствених картица

53

1,1/г

 

2/о

а801.

840

30270

845

60

Рефакција акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3) и 5) Закона о акцизама који се као моторно гориво користе за транспортне сврхе

53

 

 

 

802.

840

30271

845

67

Рефакција акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3) и 5) Закона о акцизама који се користе за загревање пословног, односно стамбеног простора

53

 

 

 

803.

840

30272

845

74

Рефакција акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5) и 6) Закона о акцизама који се као моторно гориво користе за индустријске сврхе

53

 

 

 

804.

840

30273

845

81

Рефакција акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама, који се користе за погон бродова за превоз терета у унутрашњем саобраћају

53

 

 

 

805.

840

30593

845

90

Рефакција акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама, који се користе у производњи електричне и топлотне енергије

53

 

 

 

 

Дакле:

v     Порез на приходе од самосталних дeлатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем, уплаћује се на рачун:
840-711123843-39

при чему је обавезно попуњавање обележја за идентификацију обвезника јавног прихода, што значи да се у позив на број одобрења уноси:

двоцифрени контр. бр. - шифра општине (града) обвезника пореза - ПИБ обвезника

 

v     Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини, уплаћује се на рачун:
840-713425843-51

при чему је обавезно попуњавање обележја за идентификацију обвезника јавног прихода, што значи да се у позив на број одобрења уноси:

двоцифрени контр. бр. - шифра општине (града) обвезника пореза - ПИБ (за правна лица и предузетнике) или ЈМБГ (за физичка лица)

 

v     Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица, уплаћује се на рачун:
840-713426843-58

при чему је обавезно попуњавање обележја за идентификацију обвезника јавног прихода, што значи да се у позив на број одобрења уноси:

двоцифрени контр. бр. - шифра општине (града) обвезника пореза - ПИБ обвезника

У Правилнику o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна  измењени су називи одређених рачуна тако да сада гласе:

v     Порез на приходе од непокретности / Порез на приходе од издавања сопствених непокретности / Порез на приходе од капитала по другом основу (840-711143843-82) – ред. бр. 7

v     Порез на капиталне добитке (840-711144843-89) – ред. бр. 8

v     Порез на добит правних лица који се обрачунава на капиталне добитке које остваре нерезиденти (840-711216843-11) – ред. бр. 31

v     Порез на добит правних лица који се обрачунава на накнаде по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари којe се исплаћују нерезидентима (840-711217843-18) – ред. бр. 32

v     Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе (840-713423843-37) – ред. бр. 43

v     Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу Пореске управе (840-713424843-44) ред. бр. 44

v     Порез на употребу пловних објеката - пловила (840-714522843-67) – ред. бр. 84

v     Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која у складу са законом самостално обављају привредну или другу делатност, свештеника и верских службеника, ако нису обавезно осигурани по основу запослења и лица која су оснивачи, односно власници привредних друштава који у њима раде, по решењу Пореске управе, као и лица која су оснивачи, односно чланови привредног друштва, за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос (840-721313843-74) – ред. бр. 231

v     Допринос за осигурање за случај незапослености лица која самостално обављају делатност, по решењу Пореске управе, као и лица која су оснивачи, односно чланови привредног друштва, за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос (840-721331843-06) – ред. бр. 243

Код рачуна „Приходи од новчаних казни за прекршаје које изриче републички орган управе надлежан за послове јавних прихода“ на редном броју 490. у колони број 8 – Обавезни податак у пољу позив на број одобрења, додата је реч: „ПУ”, што значи да је обавезан унос идентификације обвезника новчане казне (ПИБ или ЈМБГ) у поље позив на број одобрења.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste