У продаји је нови Аналитички контни план


Аналитички контни планза привредна друштва задруге и предузетнике 
ИЗДАЊЕ ЗА 2014.
 

 

На самом крају 2013. године, 31. децембра донет је нови Пра­вил­ник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС", бр. 118/13, даље у тексту: Нови контни оквир) који прописује контни оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике, и који "ступа" на снагу 1. јануара 2014. године. Даном ступања на снагу овог правилника престаће да важи Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС", бр. 114/06, ... и 101/12), осим одредаба које се односе на друга правна лица.

   

Аналитички контни план омогућује пуну примену Новог контног оквира, и приказује новопрописана конта детаљно раш­чла­њено. Примена Аналитичког контног пла­на омогућава отварање одговарајуће ана­литичке евиденције у књиговодству у складу са правилима која важе од 1. јануара 2014. године за привредна друштва, зад­руге и предузетнике.

   

Уз Аналитички контни план објављујемо и Закон о рачуноводству и Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и пре­ду­зет­нике који укључује и шему за прекњижавање са старих на нове рачуне.

 

Детаљније на страници издања 

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste