Усклађени су износи накнада прописаних Законом о дувану

Законом о дувану (Сл. гласник РС", број 101/05, ... и 108/13 прописана је накнада која се плаћа за упис у одговарајући регистар, односно за добијање дозволе. Износ накнаде за упис у регистар, односно за добијање дозволе усклађује се полугодишње, индексом потрошачких цена у претходном полугодишту према подацима органа надлежног за послове статистике.

   

Одредбама члана 32. став 5, 40. став 5, 45. став 5. и 54. став 5. овог закона овлашћена је Влада Републике Србије да објави усклађене износе ових накнада на основу података Републичког завод за статистику.

На основу члана 32. ст. 4. и 5, члана 40. ст. 4. и 5, члана 45. ст. 2. и 3. и члана 54. ст. 4. и 5. Закона о дувану, Влада је објавила је у „Службеном гласнику Републике Србије"број 4/14:

Усклађене износе накнада

из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану

 

1. Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану са индексом потрошачких цена у другом полугодишту 2013. године износе:

 

1) за упис у Регистар произвођача дуванских производа - 18.926.836,12 динара;

 

2) за упис у Регистар трговаца на велико дуванским производима - 9.463.418,89 динара;

 

3) за добијање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима - 13.624,91 динара;

4) за упис у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа - 9.463.418,89 динара.

  

2. Усклађени износи накнада примењују се од осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије"., односно од 25. јануара 2014. године.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste