Усклађени неопорезиви износи који се примењују од 1. фебруара 2014. године

Одредбама члана 12а Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, ... и 108/13 - у даљем тексту: Закон), прописано је да се динарски износи из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а усклађују годишњим индексом потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

  
Усклађене динарске износе из објављује Влада, а примењују се од првог дана наредног месеца, по објављивању тих износа.


Индекс потрошачких цена у 2013. години износи 2,2% ("Сл. гласник РС", бр. 3/14). Према том податку

 

Влада Републике Србије је утврдила усклађене динарске неопорезиве износе из члана 12а став 1. Закона (увећане за 2,2%).


Усклађени неопорезиви износи су објављени у "Сл. гласнику РС", бр. 6/14, а примењују се од 1. фебруара 2014. године.


Преглед усклађених неопорезивих износа који се примењују од 1. фебруара 2014. године


Табела 1

 

  

Р. бр.

О П И С

Неопорезиви износи у динарима

који су се примењивали до 31. јануара 2014.

који се
примењују од
1. фебруара 2014.

1

2

3

4

I

Неопорезиви износ који се изузима из зараде запосленог

 

1.

Неопорезиви износ из зараде (чл. 15а став 2, 4 и 5. Закона)

11.000

11.242

II

Неопорезиви износи из члана 9. став 1. Закона

 

1.

Помоћ у случају смрти запосленог,
члана његове породице или пензионисаног радника - тачка 9)

60.819

62.157

2.

Стипендије и кредити ученика и студената - тачка 12)

10.427

10.656

3.

Накнада за исхрану - хранарина коју спортистима аматерима
исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом
којим се уређује спорт - тачка 13)

8.689

8.880

III

Неопорезиви износи из члана 18. став 1.  Закона

 

1.

Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају - тачка 1)

3.476

3.552

2.

Дневница за службено путовање у земљи - тачка 2)

2.086

2.132

3.

Накнада трошкова превоза на службеном путовању сопственим возилом - тачка 4)

6.082

6.216

4.

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице - тачка 5)

34.754

35.519

5.

Поклон деци запослених, старости до 15 година,
поводом Нове године и Божића - тачка 6)

8.689

8.880

6.

Јубиларна награда запосленима,
у складу са законом којим се уређује рад - тачка 7)

17.376

17.758

IV

Неопорезиви износ из члана 21а  Закона  о порезу и члана 13. ст. 3. и 4. Закон о доприносима

 

1.

Премија добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд (усклађени износ се искључује из основице за порез и из основице за доприносе)

5.214

5.329     

Напомена : Усклађени неопорезиви износи се примењују на све исплате које се врше после 1. фебруара 2014. године, без обзира на месец за који се врши исплата.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste