Рачуноводствене услуге пружене правним лицима и предузетницима не евидентирају се преко фискалне касе

Одредбама члана 3. Закона о фискалним касама („Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 93/12) прописана је обавеза евидентирања сваког појединачно оствареног промета преко фискалне касе у случају када се врши промет добара на мало, односно када се пружа услуга физичким лицима. Ова обавеза постоји и у случају када се услуга пружа физичком лицу, а накнаду за пружену услугу сноси правно лице или предузетник, независно од начина плаћања (готовина, чек, картица или безготовинско плаћање).

   

У складу са тим, предузетници, који су регистровани за пружање рачуноводсвених услуга (шифра делатности: 69.20 - Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање), који од 1. јануара 2014. године губе право на паушално опорезивање, нису дужни да евидентирају остварени промет преко фискалне касе у случају када ове услуге пружају правним лицима и предузетницима. Међутим, уколико наведени предузетници пружају услуге физичким лицима, имају обавезу евидентирања оствареног промета преко фискалне касе, у складу са Законом о фискалним касама.

   

Напомињемо да обавеза евидентирања оствареног промета преко фискалне касе не постоји ни у случају када се рачуноводствене и сличне услуге пружају физичком лицу које је обвезник ПДВ, као пољопривредном газдинству које је обвезник ПДВ, који су дужни да воде пословне књиге, јер се ова лица, у смислу Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС", бр. 24/01, ... и 108/13), сматрају предузетницима.

   

У вези са овим питањем, Министарство финанасија дало је мишљење бр. 430-00-000403/2010-04, од 13.9.2011. године, које преносимо у целини.

   

У складу са одредбом цлана 3. ст. 1. и 2. Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС", број 135/04 - у даљем тексту: Закон), лице које је уписано у одговарајући регистар за промет добара на мало, односно за пружање услуга физичким лицима, дужно је да врши евидентирање сваког појединачно оствареног промета преко фискалне касе. Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе постоји и у случају када се услуга пржа физичком лицу, а накнаду за пружене услуге сноси правно лице, односно предузетник, и то независно од начина плаћања (готовина, чек, картица и безготовинско плаћање).

   

Према томе, промет који привредни субјект оствари прометом добара и пружањем услуга физичким лицима који су обвезници пореза на додату вредност и обвезници пореза на приходе од самосталне делатности, није дужан да евидентира преко фискалне касе, с обзиром да се тако остварен промет, према нашем мишљењу, не сматра прометом добара, односно пружањем услуга физичким лицима у смислу наведене одредбе Закона.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste