Измењена је и допуњена Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (КЈС)

У „Сл. гласнику РС" број 118 од 30. октобра 2014. године објављена је Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (у наставку текста: Измене Уредбе) која је ступила на снагу данас - 31. октобра 2014. године.

 

Изменама Уредбе проширена је дефиниција појма „упражњено радно место" које сада обухвата и радно место које је постало слободно „премештајем, односно распоређивањем запосленог на друго радно место код истог корисника јавних средстава".

 

Свакако најзначајнија допуна Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава односи се на проширење листе ситуација у којима се не подноси молба за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места. Осим раније постојећег премештаја унутар истог органа, молба за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места не подноси се код распоређивања на друго радно место унутар истог корисника јавних средстава, као ни у следећим ситуацијама:

  

1. за заснивање радног односа са особом са инвалидитетом у складу са прописима који уређују област професионалне рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом;

 

2. за радно ангажовање незапослених лица у циљу спровођења мера активне политике запошљавања у складу са прописима који уређују област запошљавања (јавни радови и додатно образовање и обуке), а које се реализују преко Националне службе за запошљавање;

 

3. за ангажовање лица ради реализације пројеката који се финансирају средствима Европске уније или средствима донација, уколико се накнаде за њихов рад, са припадајућим порезима и доприносима, финансирају из ових извора.

 

Лица ангажована по основу уговора, без заснивања радног односа, у случајевима из тач. 2) и 3) не улазе у ограничење укупног броја запослених на одређено време због повећаног обима посла и лица ангажованих ван радног односа код корисника јавних средстава од 10%, прописаних чланом 27е став 36. Закона о буџетском систему.

 

Корисници јавних средстава су дужни да о сваком радном ангажовању у претходно наведеним случајевима (тач. 1, 2. и 3.) обавесте Комисију за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава у року од 5 (пет) дана. Наведено обавештење мора да садржи број радно ангажованих лица, основ ангажовања и извор из којег се финансирају њихове плате (зараде), односно накнаде са припадајућим порезима и доприносима.

 

У случају заснивања радног односа на одређено време, односно ангажовања лица ван радног односа у случају из тачке 2., корисник јавних средстава је у обавези да уз обавештење достави и уговор закључен са Националном службом за запошљавање.

           

Поред претходно наведених измена и допуна, Изменама Уредбе продужен је период важења генералне сагласности и период до којег КЈС могу подносити молбе за давање генералне сагласности до 28. марта 2015. године.

 

Детаљније о Изменама Уредбе биће објављено у наредном броју Рачуноводствене праксе бр. 21/14.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste