Прописан je уплатни рачуна за уплату разлике по основу Закона о привременом уређивању плата и других примања корисника јавних средстава

Министар финансија, на основу члана 96. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС", бр. 54/09... 108/13), донео је Правилник о допуни Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС", бр. 128/14 - у даљем тексту: Допуна правилника), који ступа на снагу 27. новембра 2014. године (наредног дана од дана објављивања).

 

Овом допуном правилника, у Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл.гласник РС", бр. 104/11... 117/14), у Прилогу 1 - План рачуна за уплату јавних прихода, додаје се само један редни број 531в, који гласи:

     

     

што значи да се износ средстава обрачунате разлике по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, уплаћује на уплатни рачун:

 

840-745113843-28

  

при чему се у поље „позив на број одобрења" не уноси ПИБ уплатиоца, јер није предвиђен као обавезан податак, већ само шифра општине односно шифра града са контролним бројем из колоне 5 Прилога 3 Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна.

 

На овај начин, обезбеђена је могућност уплате обрачунате разлике (између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца, као и разлике између укупног износа другог сталног примања који није умањен и укупног износа другог сталногпримања који је обрачунат са умањењем), сходно одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/14).

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste