Нови уплатни рачуни: за уплату 30% средстава награде јавних бележника (нотара) и за накнаде у Регистар Коморе социјалне заштите

Министар финансија, на основу члана 96. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС", бр. 54/09... 108/13), донео је Правилник о допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС", бр. 131/14 - у даљем тексту: Допуна правилника), којим су уведена нова два уплатна рачуна, и који ступа на снагу 4. децембра 2014. године (наредног дана од дана објављивања).

 

1. Овом допуном правилника, у Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл.гласник РС", бр. 104/11, ... , 128/14), у Прилогу 1 - План рачуна за уплату јавних прихода, додат је редни број 460б који гласи:


  

што значи да јавни бележници (нотари) износ од 30% од наплаћене награде без ПДВ-а по основу чл. 134. Закона о јавном бележништву („Сл. гласник РС", бр. 31/11, ... , 121/14), уплаћују на уплатни рачун:

 

840-742294843-83

 

при чему се у поље „позив на број одобрења" не уноси ПИБ уплатиоца, јер није предвиђен као обавезан податак, већ само шифра општине односно шифра града са контролним бројем из колоне 5 Прилога 3 Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, а у елемент број модела позива на број одобрења уноси се модел „97".

 

Рок за уплату износа од 30% од наплаћене награде без ПДВ-а је 15 дана од дана наплате.

 

2. Осим претходно наведеног, допуном правилника, у Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл.гласник РС", бр. 104/11, ... , 128/14), у Прилогу 1 - План рачуна за уплату јавних прихода, додат је и редни број 460в који гласи

  


  

што значи да се средства за упис у Регистар чланова Коморе социјалне заштите, као и за издавање и обнављање лиценце и за издавање легитимације и уверења уплаћују на уплатни рачун:

 

840-742295843-90

 

при чему се у поље „позив на број одобрења" не уноси ЈМБГ уплатиоца, јер није предвиђен као обавезан податак, већ само ознака за Републику Србију, тачније „41-601", а у елемент број модела позива на број одобрења уноси се модел „97".


АРХИВА ВЕСТИ

ereste