ППП пријава подноси се и за 2014. годину - рок 31. јануар 2015. године (односно најкасније закључно са 2. фебруаром 2015. године)

Имајући у виду да је обједињена наплата пореза по одбитку, односно достављање пореске пријаве ППП ПД у електронском облику почело да се примењује тек од 1. марта 2014. године, прелазним и завршним одредбама члана 78. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС", бр. 68/14) прописана је обавеза подношења ППП пријаве за све исплате прихода извршене у 2014. години, најкасније закључно са 31. јануаром 2015. године.

 

Према томе, појединачна пореска пријава на обрасцу ППП доставља се и за 2014. годину (подноси се за целу годину), и то најкасније закључно са 2. фебруаром 2015. године. Пореска пријава ППП за 2014. годину, подноси се искључиво у електронском облику (преко електронског сервиса Пореске управе).

 

Попуњавање ППП пријаве за 2014. годину врши се на исти начин као и претходних година, о чему смо последњи пут писали у Рачуноводственој пракси бр. 24/2013, страна 127, а писаћемо и у наредном броју РП.

 

У вези подношења Појединачне пореске пријаве - Образац ППП за 2014. годину, Пореска управа је објавила Обавештење које се може прочитати са следеће адресе:

   

http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/1772/obavestenje-u-vezi-podnosenja-pojedinacne-poreske-prijave-obrazac-ppp-za-2014-godinu-.html

   

Поред наведеног, у складу са одредбама члана 41. став 11. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС", бр. 80/02, ... и 68/14), исплатилац прихода има обавезу да лицу за које је платио порез по одбитку достави потврду о плаћеном порезу по одбитку за 2014. годину на обрасцу ППП-ПО, најкасније до 31. јануара 2015. године (односно најкасније закључно са 2. фебруаром 2015. године). Образац ППП-ПО примењује се почев од 1. јануара 2014. године, што значи да ће ово бити прва година за коју ће се достављати потврда на новом обрасцу. Подсећамо да је и до сада постојала обавеза достављања потврде лицу за које је плаћен порез по одбитку, али није био прописан образац те потврде.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste