Рок за подношење ППП пријаве за 2013. годину продужен је до 7. фебруара 2014.

Пореска управа је на својој интернет страници, у делу новости, дала обавештење да је рок за подношење Појединачне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода (пореска пријава ППП) продужен до 7. фебруара 2014. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste