Пореска управа објавила преглед рачуна за уплату јавних прихода за обвезнике самосталне делатности

На сајту Пореске управе (http://www.poreskauprava.gov.rs/), у делу „Новости" (Актуелности) објављен је Преглед рачуна за уплату јавних прихода за обвезнике самосталне делатности, који се може преузети са следећег линка:


http://www.poreskauprava.gov.rs/aktuelnosti/Ostalo/946/pregled-racuna-za-uplatu-javnih-prihoda-za-obveznike-samostalne-delatnosti.html

 

У наставку дајемо Преглед рачуна за уплату јавних прихода за обвезнике самосталне делатности:

 

ПРЕГЛЕД РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ОБВЕЗНИКЕ САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Редни број

Трезор

Рачун за уплату јавних прихода

Рачун ЈП

Контролни број

Опис

Ознака основа плаћања

Ниво уплате

Обавезни податак у пољу позив на број одобрења

Приходи по припадности

обавеза се утврђује и плаћа за предузетнике: 1 паушал;
2 самоопорезивање

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

840

711121

843

25

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе

53

1,1/г

ПУ

1.2

сви обвезници самосталних делатности за 2013. год. И претходне године

3.

840

711122

843

32

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе

53

1,1/г

ПУ

1.2

сви паушалци (основно занимање, из радног односа, ван радног односа)

840

711123

843

39

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем

53

1,1/г

ПУ

1.2

сви самосталци, осим паушалаца, почев од аконтације за јануар 2014. (изузев оних који су се определили за исплату личне зараде а исти плаћају на овај рачун почев од 1.07.2013. године, али на основицу коју чини опорезива добит)

231.

840

721313

843

74

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која у складу са законом самостално обављају привредну или другу делатност, свештеника и верских службеника, ако нису обавезно осигурани по основу запослења и лица која су оснивачи, односно власници привредних друштава који у њима раде, по решењу Пореске управе , као и лица која су оснивачи, односно чланови привредног друштва, за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос

53

1,1/г

ПУ

4/о

сви предузетници када им је основно занимање за 2013. и претходне године, а од аконтације за јануар 2014. године паушалци којима је основно занимање

240.

840

721323

843

47

Допринос за здравствено осигурање лица која самостално обављају делатност као основно занимање, оснивача, односно власника предузећа и радњи

53

1,1/г

ПУ

2/о, 4/о

Порези по одбитку ОПЈ 6

242.

840

721325

843

61

Допринос за здравствено осигурање лица која самостално обављају делатност као основно занимање, оснивача, односно власника предузећа и радњи, по решењу Пореске управе

53

1,1/г

ПУ

2/о, 4/о

сви предузетници када им је основно занимање за 2013. и претходне године, а од аконтације за јануар 2014. године паушалци којима је основно занимање

243.

840

721331

843

06

Допринос за осигурање за случај незапослености лица која самостално обављају делатност, по решењу Пореске управе, као и лица која су оснивачи, односно чланови привредног друштва, за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос

53

1,1/г

ПУ

4/о

сви предузетници и оснивачи за 2013. и претходне, а од аконтације за јануар 2014. паушалци

244
б

840

721342

843

83

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање самоопорезивањем, за лица, која у складу са законом, самостално обављају привредну или другу делатност, свештеника и верских службеника, ако нису обавезно осигурани по основу запослења и лица која су оснивачи, односно власници привредних друштава који у њима раде, као и лица која су оснивачи, односно чланови привредног друштва, за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос

53

1,1/г

ПУ

4/о

сви предузетници осим паушалаца када им је самостално обављање делатности основно занимање

244
в

840

721351

843

49

Допринос за здравствено осигурање лица која самостално обављају делатност као основно занимање, а порез плаћају самоопорезивањем оснивача, односно власника привредног друштва и радњи

53

1,1/г

ПУ

2/о,4/о

сви предузетници осим паушалаца када им је самостално обављање делатности основно занимање

244
г

840

721361

843

22

Допринос за осигурање за случај незапослености самопорезивањем лица која самостално обављају делатност, као и лица која су оснивачи, односно чланови привредног друштва, за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос

53

1,1/г

ПУ

4/о

сви предузетници осим паушалаца када им је самостално обављање делатности основно занимање

253.

840

721419

843

40

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица, која у складу са законом самостално обављају привредну или другу делатност, свештеника и верских службеника, а обавезно осигурани су по другом основу, по решењу Пореске управе

53

1,1/г

ПУ

4/о

сви предузетници, укључујући и паушалце који обављају самосталну делатност а обавезно су осигурани по другом основу (осигурање основно је радни однос или пензија)

577.

840

781342

843

73

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за физичка лица која у складу са законом самостално обављају привредну и другу делатност као основно занимање док примају накнаду за време привремене спречености за рад (боловање) по прописима о здравственом осигурању коју плаћа Републички фонд за здравствено осигурање или док су на породиљском одсуству

53

1,1/г

ПУ

4/о

ово плаћа Републички фонд за здравствено осигурање - боловање и породиљско одсуство

251.

840

721417

843

26

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање по члану 120. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који за обвезнике самосталних делатности, обуставом 1/3 месечног износа пензија, уплаћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, по решењу Пореске управе

53

1,1/г

ПУ

4/о

на овај рачун средства плаћа Републички фонд за ПИО

248.

840

721414

843

05

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање по члану 120. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који за обвезнике, обуставом 1/3 месечног износа пензије, уплаћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање за осигуранике самосталних делатности, по решењу Пореске управе

53

1,1/г

ПУ

4/о

на овај рачун средства плаћа Републички фонд за ПИО

   

По Заакључку Владе
24 број: 119-198/2014 од 14.01.2014. године

ДИРЕКТОР

 

Љиљана Ковачевић

 

 

Помоћник директора сектора за контролу

______________________________________________________ 
Др Наташа Ковачевић 
                                                                                                                                                                                           

Помоћник директора сектора за наплату

_______________________________________________________ 
Рада Костић


АРХИВА ВЕСТИ

ereste