Плаћени доприноси предузетника по решењу Пореске управе, у периоду 30.5. до 31.12.2013. године, ипак се признају као расход у пореском билансу за 2013. годину

У „Сл. гласнику РС", бр. 23/14, објављен је Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности (у наставку текста: Правилник), чије одредбе се примењују на утврђивање и обрачунавање пореза на приходе од самосталне делатностии исказивање података у пореском билансу за 2013.f гоfдину.

   

Овим Правилником прописан је нови Образац ПБ-2 - Порески биланс обвезника пореза на приходе од самосталне делатности. С обзиром на то да у Обрасцу ПБ-2 није прописана позиција за корекцију расхода по основу доприноса предузетника плаћених на опорезиву добит по решењу Пореске управе у периоду од 30. маја до 31. децембра 2013. године, следи да се плаћени доприноси предузетника, у наведеном периоду, признају као расход у пореском билансу за 2013. годину.

   

У складу са тим, приликом састављања финансијских извештаја за 2013. годину, плаћене доприносе за период од 1. јануара до 31. децембра 2013. године по решењу Пореске управе на основицу коју чини опорезива добит, предузетник књижи као трошак, и то на рачуну 556, уколико пословне књиге води по систему двојног књиговодства, односно у колони 18 Пословне књиге ПК-1, ако пословне књиге води по систему простог књиговодства, при чему не врши корекцију у пореском билансу ПБ-2 за 2013. годину.

   

Поред наведеног, прелазним и завршним одредбама Правилника прописано је да предузетник, који се определио за исплату личне зараде од 1. јула 2013. године, има обавезу састављања и подношења пореског биланса посебно за период од 1. јануара до 30. јуна 2013. године, а посебно за период од 1. јула до 31. децембра 2013. године.

 

Остале промењене обрасце можете преузети са странице ОБРАСЦИ


Образац ПБ 2 - Порески биланс обвезника пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности

АРХИВА ВЕСТИ

ereste