Пуна примена обједињене наплате почиње у суботу 1. марта 2014. године

Пореска управа је на својој интернет страници http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/958/puna-primena-objedinjene-naplate-pocinje-u-subotu-1-marta-2014-godine.html, дала саопштење да у суботу 1. марта 2014. године, почиње да се примењује пун систем обједињене наплате пореза и доприноса по одбитку, које преносимо у наставку.


Подсећамо пореске обвезнике да је прописан јединствени уплатни рачун за порезе и доприносе по одбитку, који се примењује за уплату пореза и доприноса по одбитку, почев од 1. марта 2014. године, и то:

 

  - 840-4848-37 или

  - 840000000000484837 - за електронско плаћање.

    
За наведени уплатни рачун користи се шифра плаћања 254, а позив на број одобрења (БОП), који се уноси у налог за плаћање пореза и доприноса по одбитку и налога за исплату прихода на које се плаћају порези и доприноси по одбитку, додељује Пореска управа, након провере формалне и математичке исправности поднете пореске пријаве ППП ПД.

 

Пуна примена обједињене наплате почиње у суботу 1. марта 2014. године

Поштовани обвезници,


Пуна примена новог начина подношења пријава за порез по одбитку отпочиње у суботу 1. марта 2014. године. Током протеклог прелазног периода током којег сте могли да проверите и своје системе и систем успостављен у Пореској управи успешно је поднето око 300 хиљада пријава.


Будући да пуна примена новог система значи да ће се пријаве које ћете подносити од 1. марта књижити као ваше обавезе које је потребно да платите до датума који сте сами навели у поднетој пријави, обавештавамо вас и о следећем:


1. Пријаве можете подносити сваког дана, укључујући и суботе и недеље, у периоду између 5 часова ујутро текућег дана и 1 час наредног дана. Време између 1 и 5 сати ујутро резервисано је за потребна прилагођавања система Пореске управе (обнављање параметара за обрачун, учитавање одговарајућих измена и слично) те у том периоду систем неће бити у могућности да прихвата и проверава ваше пријаве.


2. Број одобрења за плаћање (БОП) који Пореска управа додели пријави коју сте поднели, биће у року од 30 минута доступан банци за проверу. Дакле, по истеку 30 минута моћи ћете да наложите плаћање електронски путем или вирмански. БОП у себи садржи све информације потребне за идентификацију уплате (нема потребе да се посебно израчунавају додатни контролни бројеви), а како се генерише по моделу 97, једино је потребно да у одговарајуће поље поред БОП у налогу упишете и ознаку овог модела, односно број 97.


3. Ако из било којих разлога у периоду предвиђеном за пријем ваших пријава систем Пореске управе престане са радом, или начин његовог рада не буде одговарајући (са становишта брзине, тачности или неке друге радне особине) бићете благовремено обавештени о разлозима, очекиваном времену успостављања нормалног режима рада, као и решењима могућих проблема који могу настати као последица неодговарајућег рада система.
 

Захваљујемо вам се на досадашњој сарадњи и свим питањима и предлозима која су омогућила проверу и побољшање системских решења и спровођење ове велике промене учинила заједничким напором чији је основни циљ унапређење вашег и нашег начина рада.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste