Начин исплате нето прихода од 1.3.2014. године, када је пре овог датума поднета збирна пореска пријава (ПП ОПЈ и ПП ОД)

Након почетка примене обједињене наплате пореза по одбитку, поставило се питање начина исплате нето прихода, најчешће нето зарада, у случајевима када је исплатилац, до 28.2.2014. године, поднео збирне пореске пријаве (ПП ОПЈ и ПП ОД) по којима је платио порез и доприносе или само доприносе, с обзиром на то да приликом попуњавања шифре плаћања банка не извршава налог за исплату нето прихода без позива на број одобрења.

 

У вези са овим питањем, Пореска управа је дала одговор (http://www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/objedinjena/odgovori-na-pitanja.html#buducida), у којем се наводи да исплатилац прихода треба да поднесе захтев Пореској управи за издавање потврде о исплати нето приход коришћењем шифре плаћања за коју се захтева уписивање позива на број одобрења (БОП). У захтеву који подноси Пореској управи, исплатилац прихода треба да наведе бар код под којим су збирне пореске пријаве заведене у Пореској управи и да приложи изјаву да по тим пореским пријавама није исплатио нето приход, односно порез по одбитку.

   

У наставку преносимо питање и одговор Пореске управе.

   


Како од 01.03.2014. године исплатити приходе исказане на збирним пореским пријавама за порез и доприносе по одбитку, које су поднете Пореској управи пре 01.03.2014. године, у случају када нето приход и/или обрачунати порез по тим пријавама нису исплаћени?

Будући да је за све исплате нето прихода на које се плаћају порези по одбитку, као и за плаћање пореза по одбитку од 1. марта ове године неопходно у налог за плаћање уписати број одобрења за плаћање (у даљем тексту: БОП) без којег банка неће извршити налог за плаћање, поставља се питање како по збирним пореским пријавама поднетим закључно са 28. 2. 2014. године извршити плаћање.

   

У овом случају потребно је да подносилац збирне пријаве поднесе захтев месно надлежној организационој јединици Пореске управе да му изда потврду да приходе појединцима и/или обавезе за порез по одбитку плати коришћењем шифара плаћања за које се не захтева уписивање БОП-а. У захтеву наводи бар код под којим су збирне пријаве заведене у Пореској управи и прилаже изјаву да по овим пријавама није исплатио нето приход, односно порез по одбитку.

   

Пореска управа о утврђеном чињеничном стању сачињава записник о канцеларијској контроли и ако чињенице потврђују наводе из захтева издаје потврду да се по конкретним пријавама може платити нето приход, односно порез по одбитку коришћењем шифара плаћања које не захтевају БОП.

   

Плаћање пореза по одбитку по збирним пријавама не може се вршити на јединствен уплатни рачун за порезе по одбитку, већ непосредно на одговарајуће појединачне уплатне рачуне јавних прихода.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste