Извештај о извршењу плана набавки за 2013. годину

Управа за јавне набавке објавила је, 14. марта 2014. године, на својој интернет страници упутство о начину састављања и достављања извештаја о извршењу плана набавки за 2013. годину, чији текст цитирамо у наставку.

  

Чланом 51. Закона о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да до 31. марта текуће године, сачини извештај о извршењу плана набавки за претходну годину, који доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

 

Форма и садржина плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки ближе су уређене Правилником о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки („Сл. гласник РС", бр. 29/13).

 
Наведеним Правилником предвиђено је да се план набавки и извештај о извршењу плана набавки достављају Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у електронској форми, коришћењем апликативног софтвера који је израђен од стране Управе за јавне набавке.

 
Имајући у виду чињеницу да је апликативни софтвер почео да се примењује почев од планирања набавки за 2014. годину, односно да су планове набавки за 2013. годину наручиоци израђивали у слободној форми, ни извештај о извршењу плана набавки за 2013. годину наручиоци неће достављати путем апликативног софтвера, већ у складу са доле наведеним упутством.

  

Упутство за достављање извештаја о извршењу плана набавки за 2013. годину

  

- Извештај о извршењу плана набавки за 2013. годину наручиоци могу доставити у складу са формом коју су користили приликом сачињавања годишњег плана набавки за 2013. годину (word, excel...)

- Основни елементи које извештај о извршењу плана набавки за 2013. годину мора да садржи су:

- Укупан износ планираних и извршених јавних набавки (укупна вредност закључених уговора), посебно за добра, услуге и радове

- Навођење података о значајнијим одступањима од онога што је планирано, са образложењем насталих измена

- Извештај о извршењу плана набавки за 2013. годину наручилац доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији електронским путем, на јединствену адресу: plan@ujn.gov.rs у Законом предвиђеном року, односно најкасније до 31. марта 2014. године.

- У меилу који шаље на наведену адресу, наручилац треба посебно да наведе свој пун назив и матични број, као и напомену да шаље извештај о извршењу плана набавки за 2013. годину.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste