Замена финансијских извештаја за 2013. годину - до 17. априла 2014. године

Агенција за привредне регистре (АПР), на својој интернет страници, истакла је обавештење да сва привредна друштва и задруге, установе које обављају делатност ради стицања добити, огранци страних правних лица са седиштем у иностранству, који обављају привредну делатност на подручју Републике Србије, као и сва друга правна лица (политичке организације, синдикалне организације са својством правног лица, фондације и здужбине, удружења, коморе) и предузетници  који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства могу, закључно са 17. априлом 2014. године,  поднети захтев за замену редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину.

 

Регистар финансијских извештаја неће прихватати замене редовних годишњих финансијских извештаја за напред наведене обвезнике достављене после наведеног датума, односно даља корекција података у поменутим извештајима биће могућа само на основу извештаја ревизора (за обвезнике ревизије) или по налогу надлежног државног органа.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste