Обавеза достављања нове пореске пријаве и обавештења - обвезника из јавног сектора на које се односи Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору

Пореска управа је 8. априла 2014. године упутила допис (молбу) свим обвезницима из јавног сектора, на које се односе одредбе Закону o умањењу нето прихода лица у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 108/2013 - у даљем тексту: Закон), у вези са обавезом достављања посебних пријава и обавештењаако су ови обвезници у претходном периоду (јануар - март 2014. године) имали исплате нето прихода из извора који не подлежу умањењу, у складу са овим законом, као и неисправне пореске пријаве Образац ППП-ПД - Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима, сходно одредбама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку ("Сл. гласник РС", бр. 74/2013 и 118/2013).

 
Пре давања неопходних појашњења у вези са овим дописом Пореске управе, подсећамо да је у њему утврђен рок за замену неисправно поднетих пријава ППП-ПД који је 21. априла 2014. године, до када је и рок за подношење пријаве у којима су посебно исказани приходи који не подлежу умањењу, према Закону. Битно је нагласити да, уколико до овог рока обвезници не искажу посебно приходе који не подлежу умањењу, сматраће се да сви приходи које су (претходно) пријавили подлежу умањењу у складу са Законом.


На крају свог дописа, Пореска управа обавештава да су обвезници у обавези да и у наредном периоду приходе који не подлежу умањењу исказују у посебној пријави и да о броју те пријаве обавести исту.

   

С обзиром на то да је овај допис изазвао одређене недоумице, у наставку ћемо пренети одређена појашњења за ситуације које су настале у наведеном периоду.

 

Прво је питање појашњења који су то приходи (извори финансирања) који не подлежу умањењу, у складу са Законом.


Најкарактеристичнији пример је тај када приход који, по основу уговора о делу (или неког другог уговора), физичко лице (које није запослено код исплатиоца) оствари ангажовањем на реализацији одређеног пројекта који се финансира из средстава донације која је добијена од међународне организације, као уговорену накнаду за рад чију исплату врши исплатилац/обвезник из јавног сектора  - није предмет умањeња, у складу са Законом. 

   

Дакле, када се реализација одређеног пројекта финансира из средстава лица које није сврстано у јавни сектор у складу са Законом, онда нето приход (уговорена накнада за рад) који по том основу оствари физичко лице није предмет умањења, у складу са Законом.
             
Што се тиче основног питања у вези са тим да ли порески обвезници имају обавезу поновног достављања Обрасца ППП-ПД - Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима, у ситуацији када је првобитно предата пореска пријава неисправна, односно исправна - морамо разликовати два основна периода:

  


      

- Период прелазног режима достављања пореских пријава ППП-ПД, од јануара до фебруара 2014. године, у коме су могуће следеће ситуације:

                  

      

- Обвезник није имао поднете неисправне пријаве ППП-ПД и није имао исплате нето прихода из извора финансирања који не подлежу умањењу, онда:

 

                  

    

- НЕМА обавезу да подноси нову пореску пријаву

 

    

- Обвезник је имао поднете неисправне пријаве ППП-ПД и није имао исплата нето прихода из извора финансирања који не подлежу умањењу, онда

 

 

    

- ИМА обавезу да поднесе нову пореску пријаву, којом се замењује неисправна пореска пријава

 

    

- Без обзира на то да ли су претходно поднете исправне или неисправне пореске пријаве, ако је обвезник имао исплате нето прихода из извора финансирања који не подлежу умањењу, онда треба да замени претходно поднету једну пријаву која је садржла податке о приходима из извора који не подлежу умањењу, односно:

 

 

    

- ИМА обавезу да поднесе две нове пореске пријаве, и то:

 

 

                  

    

- једна пријава која садржи приходе из извора финансирања који подлежу умањењу

 

 

 

    

- друга пријава која садржи приходе из извора финансирања који не подлежу умањењу и Обавештење о броју пријава у којима су исказани приходи (извори финансирања) који не подлежу умањењу нето прихода.

    

- Период редовне примене достављања пореских пријава ППП-ПД, од марта 2014. године - када не постоје неисправне пореске пријаве, у коме су могуће следеће ситуације:

 

    

- Обвезник није имао исплате нето прихода из извора финансирања који не подлежу умањењу и то је исказао у пореској пријави, онда:

 

 

   

- НЕМА обавезу да подноси нову пореску пријаву, нити Обавештење о броју пријава у којима су исказани приходи (извори финансирања) који не подлежу умањењу нето прихода

 

   

- Обвезник је имао исплате нето прихода из извора финансирања који не подлежу умањењу и то је исказао у пореској пријави, онда:

 

 

   

- ИМА обавезу да поднесе две нове пореске пријаве, и то:

 

 

 

   

- једна пријава која садржи приходе из извора финансирања који подлежу умањењу.

 

 

 

   

- друга пријава која садржи приходе из извора финансирања који не подлежу умањењу и Обавештење о броју пријава у којима су исказани приходи (извори финансирања) који не подлежу умањењу нето прихода.

  

На крају, закључујемо да, сходно одредбама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку, пре сваке исплате нето прихода из извора финансирања који не подлежу умањењу, у складу са Законом, потребно је поднети Образац ППП-ПД која садржи само ове приходе и то за све примаоце ових прихода.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste