Извештај и закључци са Панел дискусије и едукације рачуновођа која је у организацији Савеза РР Србије одржана 12. маја у Дому синдиката

Дана 12. 05. 2014 год. са почетком у 11 часова у великој сали Дома синдиката у Београду, у организацији Савеза РР Србије, у присуству представника Централног регистра обавезног социјалног осигурања и представника Пореске управе Србије, одржана је Панел - дискусија и едукација рачуновођа Београда и других општина.
Састанку су, поред више стотина рачуновођа, присуствовали:


Испред Савеза РР Србије
1. мр Снежана Митровић, виши саветник у оквиру Савеза РР Србије,
2. Зоран Килибарда, виши саветник за буџетско рачуноводство у оквиру Савеза РР Србије
 

Испред Централног регистра обавезног социјалног осигурања:
1. Милица Даниловић, директор Централног регистра,
2. Бојана Радифковић, предавач, виши стручни сарадник
 

Испред Пореске управе Србије
1. Саша Дулић, помоћник директора Пореске управе Србије,
2. Весна Шибалија,
3. Синиша Секулић и
4. Бадева Стојчић

  

Састанак је отворила мр Снежана Митровић испред Савеза РР Србије и поздравила присутне госте и рачуновође Београда и других општина као и присутне госте и учеснике испред Централног регистра и Пореске управе Србије и истакла све досадашње активности Савеза у предлагању и помоћи око увођења пројекта Обједињене наплате који је од револуционарног значаја за Србију и пореске обвезнике као и постигнуте резултате Савеза, у другим активностима које су везане за едукацију рачуновођа Србије у циљу унапређења квалитета финансијског извештавања и унапређења институционалног регулаторног оквира, као основе за бољи пословни амбијент.
Мр Снежана Митровић је извршила кратку презентацију актуелне примене одређених прописа, везано за уплатне рачуне за самоопорезивање, подзаконска акта Закона о рачуноводству и досадашње активности Савеза у том смеру, актуелности везано за замену предатих финансијских извештаја и упознала присутне о неким другим новинама у новодонетим прописима. Мр Снежана Митровић се захвалила представницима Пореске управе Србије и Централног регистра на досадашњим активностима и изнела очекивање да ће Савез РР Србије и предузеће Рачуноводство и даље са надлежним институцијама имати квалитетну стручну сарадњу јер је то у интересу свих пореских обвезника у Србији. Мр Снежана Митровић је указала на неопходност успоствљања компатибилности електронских база података, Пореске управе Србије, Фонда ПИО, РФЗО (Фонда за здравствено осигурање) и Националне службе за запошљавање (Фонда за незапосленост) и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, везано за пренос података по основу пројекта Обједињене наплате и уплате пореза и доприноса на један рачун. Неопходно је обезбедити ажуран ток информација по основу уплаћених пореза и доприноса, јер је то неопходно у циљу ажурне овере здравствених књижица, формирања електронског обрасца М4 и ажурног администрирања података за друге кориснике.


Испред Савеза РР Србије, присутним рачуновођама обратио се Зоран Килибарда, као виши саветник за буџетско рачуноводство и јавни сектор и презентовао актуелне новодонете прописе и усвојене измене постојећих прописа које се примењују у јавном сектору и код корисника буџетског рачуноводства.


Након тога г Саша Дулић, помоћник директора Пореске управе Србије обратио се присутнима и упознао око активности Пореске управе Србије и ИТ центра на пројекту Обједињене наплате и активностима за достављање других пријава електронским путем. Изразио је задовољство сарадњом са Савезом РР Србије у претходном периоду и доприносом Савеза у поменутим реформама. Саша Дулић је упознао присутне и најавио измене одређених прописа које доноси Министарство финансија а тичу се реформе електронске комуникације пореских обвезника са Пореском управом.


Госпођа Милица Даниловић, директорка Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) упознала је присутне рачуновође и пореске обвезнике око активности које проводе запослени у ЦРОСО-у везано за достављање електронске пријаве за евиденцију осигураника на осигурање, М обрасца и шта је потребно још урадити да би се уплаћени јавни приходи ажурно евидентирали код Фондова и ЦРОСОа и да би било могуће ажурно оверити здравствене књижице и из постојеће базе података формирати електронски М4 образац.
После уводне речи, одржано је предавање о достављању јединствене пријаве у електронском облику на порталу Централног регистра обавезног социјалног осигурања, (М образац, пријава -одјава запослених). Предавач је била Бојана Радифковић која је врло успешно презентовала практично достављане М обрасца.


После одржаног предавања о достављању јединствене електронске пријаве Централном регистру, почела је панел - дискусија која је трајала од 13 и 15 минута до 14 часова и 30 минута , где су присутни власници рачуноводствених агенција и друге рачуновође узеле активно учешће и без резерве похвалиле и истакле све добробити Обједињене наплате, која је уз све почетне потешкоће у потпуности заживела и већ сада увелико олакшала рад и побољшала пословни амбијент у коме раде власници рачуноводствених агенција и друге рачуновође и порески обвезници. Много питања је упућено представницима Пореске управе Србије и Централног регистра обавезног социјалног осигурања на које су присутни стручно појаснили и дали одговоре.


Присутне рачуновође су узеле и активно учешће о актуелним питањима корисника буџетског рачуноводства. Зоран Килибарда испред СРРС је одговорио на свако постављено питање и отклонио неке недоумице у раду са којима се срећу корисници буџетског рачуноводства.


На крају дискусије, присутне рачуновође су исказале захвалност и значај одржане Панел дискусије и едукације и предложиле да се дефинишу закључци као смернице будућих активности.


Дефинисано је неколико предлога по основу тема које су биле предмет дискусије, уз сагласност присутних рачуновођа који се могу извести као закључци састанка, на чијој реализацији треба да ради Савез РР Србије, као професионална организација рачуновођа која заступа рачуновође код надлежних органа и која треба да формулише и достави, у име рачуновођа Србије, надлежним министарствима захтеве за измене наведених прописа:


На крају Панел дискусије је предложено:


1. Да се формира радна група коју би чинили представници Савеза рр Србије, Пореске управе Србије, ЦРОСОа и Фонда ПИО, Фонда за здравствено осигурање и Фонда за незапосленост која би координирала ка надлежним министарствима са иницијативама и предлозима да се ШТО ХИТНИЈЕ успостави компатибилност електронских база података наведених државних институција у циљу остварења пуних резултата и успеха увођењем пројекта Обједињене наплате.


Све присутне рачуновође су једногласно подржале овај предлог.


2. У електронском пословању са Пореском управом потребно би било омогућити електронско подношење захтева за прекњижавање.


3. Да Савез РР Србије активно ради на достављању предлога надлежним министарствима да се поједноставе процедуре за рефундирањем средстава по основу боловања преко 30 дана, као и да се томе придода и поједностављење процедуре за породиљско боловање. Неопходно је да Савез РР Србије конкретизује захтеве ка министарствима, да се усагласе подзаконска акта и да се електронска база података која се формира достављањем ППП ПД по основу уведене Обједињене наплате, користи убудуће за поједностављење процедуре и престанак потребе достављања одређених образаца као услов за рефундирање боловања преко 30 дана и породиљског боловања. Дакле неопходно је приступити измени одредби Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања, („Сл.гл. РС", бр. 10/10...и 1/13).
 

4. У циљу што потпунијег ефекта Централног регистра отклонити проблеме за РЗЗО и укинути потребу достављања потврде о плаћеним доприносима код овере здравствених књижица.
 

5. Професионалне рачуновође предлажу да се понови захтев Министарству финансија који је поднет 27.11.2013. године, за измену одређених прописа који ће олакшати рад и побољшати пословни амбијент које је потписало преко 2000 рачуновођа из 19 градова из целе Србије као и захтеви за стављање ван снаге актуелног Закона о рачуноводству и подзаконских аката и доношење новог закона.

  
5.1. Неопходно је у складу са поднетим захтевом извршити хитну измену одредбе чл.13 тачке 8 Правилника о облику, садржини и начину вођења ПДВ (поље 008 ПП ПДВ) кога треба кориговати као обавезу уноса података само за НАБАВЉЕНА ДОБРА И ПРИМЉЕНЕ УСЛУГЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПРИЗНАЈЕ ПДВ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ.
 

5.2. Што хитније изменити члан 40. Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма и укинути одредбе које прописују стицање лиценце за рачуновође који воде пословне књиге, да би могле примењивати одредбе овог закона.
 

5.3. Неопходно је ставити ван снаге подзаконака акта актуелног Закона о рачуноводству, који су усложнили финансијско извештавање, који не доприносе квалитету финансијског извештавања у Републици Србији и донети нови Закон о рачуноводству којим ће се дефинисати адекватно место и улога рачуноводствене професије сходно светској пракси, сходно њеном значају за државу и друштво.

   

6. Рачуновође предлажу измену подзаконског акта, Правилника о појединачној пореској пријави за порез по одбитку, јер на основу тренутног садржаја одредби правилника, прописане шифре прихода и програма Обједињене наплате нема могућности обрачунавања само пореза на друге приходе, већ искључиво у комбинацији са доприносима за ПИО и здравствено осигурање.

   

Подсећамо на одредбе члана 12. став 2. Закона о доприносима за социјално осигурање (Сл.гласник РС 84/2004...6/2014) којима је предвиђено да обавеза обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно ПИО осигурање по основу запослења, односно по основу самосталне делатности искључује обавезу плаћања доприноса по основу пољопривредне делатности.

 

Наиме, чланом 85.став 1 тачка 16. Закона о порезу на доходак грађана (Сл.гласник РС 24/2001...108/2013) којима је предвиђено да је откупљивач пољопривредних и шумских производа дужан да обрачуна порез на друге приходе по стопи од 20% уз нормиране трошкове од 90% у случајевима када физичко лице које продаје производе није носилац регистрованог пољ.газдинства, није лице које плаћа пољопривредно пензионо осигурање и није лице које је пољопривредни пензионер.
Поред пореза на друге приходе обрачунавају се и доприноси за социјално осигурање у зависности од статуса физичког лица.

Проблем је у томе, што програм Обједињене наплате пореза и доприноса тренутно не подржава случај, који је у пракси доста чест, да физичко лице које је у радном односу или има статус предузетника ( и није носилац рег.пољ.газдинства - што није обавезујући статус) продаје пољопривредне производе откупљивачима.

По тренутном решењу и шифрама, програм Обједињене наплате не даје могућност обрачунавања само пореза на друге приходе, већ искључиво у комбинацији са доприносима за ПИО и здравствено осигурање што је супротно наведеним одредбама Закона о доприносима.
Рачуновође предлажу Савезу РР Србије да покрене иницијативу за измену правилника и траже подршку за ту иницијативу, представника Пореске управе Србије.

 

У Београду,
15.05.2014 године

 

мр Снежана Митровић

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste