Донети су нови обрасци пореских биланса за недобитне организације које примењују Контни план за буџетски систем, за привредна друштва, за банке и за Народну банку Србије

Министар финансија, сходно одредбама члана 44. став 6. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС", бр. 25/01...108/13), донео је нови Правилник о садржају пореског биланса за недобитне организације - обвезнике пореза на добит правних лица („Сл. гласник РС", бр. 60/14), који је ступио на снагу 7. јуна 2014. године.

 

Правилником су прописани следећи обрасци:

- ПБН - Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни план за буџетски систем за период од _____ до _____ 201__. године;

- ПБН 1 - Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике за период од _____ до _____ 201__. године;

- ПБН 2 - Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за банке;

- ПБН 3 - Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за Народну банку Србије.

 

Нови правилник није донео различите обрасце Пореског биланса ПБН и ПБН1, као ни различит начин уноса података, у односу на обрасце који су били прописани, сада неважећим, Правилником о садржају пореског биланса за недобитне организације - обвезнике пореза на добит правних лица („Сл, гласник РС", бр. 19/05, 15/06, 20/08, 99/10 и 8/13).

   

Дакле, када је реч о Пореском билансу за недобитне организације које примењују Контни план за буџетски систем, није донето ништа ново у односу на оно што смо већ објаснили у нашем напису „Утврђивање пореза на добит за 2013. годину код недобитних органицација који примењују Контни план за буџетски систем" који је објављен у Рачуноводственој пракси 7/2014.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste