Прописан је нови Каталог врсте прихода, као саставни део измењеног Правилника о пореској пријави за порез по одбитку - примена од 1. јула 2014. године

У «Сл. гласнику РС», бр. 66/14, објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку, који ступа на снагу 1. јула 2014. године. Доношењем овог правилника извршене су измене и допуне у Правилнику о пореској пријави за порез по одбитку («Сл. гласник РС», бр. 74/13 и 118/13, у даљем тексту: Правилник).

 

Најзначајнија измена односи се на прописивање новог Каталога врсте прихода, који је саставни део Правилника. У новом Каталогу врсте прихода, између осталог, прописане су шифре прихода које ће се користити код исплате зарада и накнада зарада новозапосленим лицима за које послодавац користи олакшице прописане изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање («Сл. гласник РС», бр. 57/14), које почињу да се примењују 1. јула 2014. године. 

   

Према томе, приликом сваке исплате прихода од 1. јула 2014. као шифра прихода уноси се шифра прихода прописана новим Каталогом врсте прихода. Међутим, као верзија каталога и даље се уноси ознака 1, све док Пореска управа не обавести обвезнике о промени овог броја. 

 

Поред тога, изменама Правилника прописано је да се приликом подношења измењене пореске пријаве ППП ПД, могу додавати нови примаоци прихода, као и нове врсте прихода постојећим примаоцима прихода. У измењеној пријави ППП ПД могу се брисати постојећи примаоци прихода, као и врсте прихода, на тај начин што се у поље 3.6. Шифра врсте прихода уписује ознака 1 00 000 00 1, у поља од 3.7. до 3.16. уписују се износи 0,00 а поље 3.17. МФП се не попуњава, док се у осталим пољима понављају подаци из пријаве која се мења.

   

У вези са овим изменама и допунама Правилника, биће објављен опширан текст у наредном броју Рачуноводствене праксе, у којој ћемо објавити и нови Каталог врсте прихода.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste