Информација о просечној заради исплаћеној у јуну 2014. године и просечној заради исплаћеној у II кварталу 2014. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 204 од 25. јула 2014. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јуну износи 61.992 динара. Исплаћена зарада у јуну 2014. номинално је већа од исплаћене зараде у мају 2014. за 1,7% и реално већа за 1,6%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јуну 2014. године износи 44.883 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у мају 2014. године номинално је већа за 1,6% а реално већа за 1,5%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Јун 2014

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

61.992

44.883

   

Просечна зарада исплаћена у јуну 2014. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у јуну 2013. године, номинално је већа за 1,0%, а реално је мања за 0,3%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јуну 2014. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јуну 2013. године, номинално је већа за 1,1%, а реално мања за 0,2%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јун од 61.992 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. августа 2014. године у износу од 309.960 динара (61.992 х 5).

 

У истом саопштењу Републичког завода за статистику објављен је и податак о просечној заради која је исплаћена у II кварталу 2014. године. Просечна зарада у Републици Србији која је исплаћена у II кварталу 2014. године износи 62.046 динара, а просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у II кварталу 2014. године износи 44.975 динара.

  

С обзиром на то да у складу са чланом 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... , 68/14), најнижу месечну основицу чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци Републичког завода за статистику, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа, произилази да је износ најниже месечне основице која ће се примењивати у периоду од 1. августа 2014. године до 31. октобра 2014. године 21.716 динара (62.046 x 35%).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste