Објављен податак о неопорезивом износу зараде и други усклађени неопорезиви износи из Закона о порезу на доходак грађана

Одредбама члана 12а Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/01, ... и 68/14 - у даљем тексту: Закон), прописано је да се динарски износи из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а усклађују годишњим индексом потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

   
Усклађене динарске износе објављује Влада
Републике Србије, а примењују се од првог дана наредног месеца, по објављивању тих износа.


Индекс потрошачких цена у 201
4. години износи 1,7% ("Сл. гласник РС", бр. 3/15).

Према том податку Влада Републике Србије је утврдила усклађене динарске неопорезиве износе из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а Закона (увећане за 1,7%).


Усклађени неопорезиви износи објављени
су у "Сл. гласнику РС", бр. 5/15, а примењују се од 1. фебруара 2015. године.

 

Усклађени неопорезиви износ зараде из чл. 15а став 2, 4 и 5. Закона је 11.433,00 динара, који се примењује на исплате почев од 1. фебруара 2015. године без обзира на месец за који се врши исплата

  

Остале неопорезиве износе из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7) и члана 21а Закона о порезу на доходак грађана, који се такође примењују од 1. фебруара 2015. године, објавили смо на сајту у оквиру рубрике „Актуелни подаци" на следећем линку:

http://praksa.rs/aktuelni_podaci.php?open=36


АРХИВА ВЕСТИ

ereste