Информација о просечној заради исплаћеној у децембру 2014. године и просечној заради исплаћеној у IV кварталу 2014. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 14 од 26. јануара 2015. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у децембру 2014. године износи 68.739 динара. Исплаћена зарада у децембру 2014. номинално је већа од исплаћене зараде у новембру 2014. за 12,7% и реално већа за 13,2%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у децембру 2014. године износи 49.970 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у новембру 2014. године номинално је већа за 13,0% а реално већа за 13,5%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

   

    Децембар 2014

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

68.739

49.970

   

Просечна зарада исплаћена у децембру 2014. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у децембру 2013. године, номинално је мања за 1,9%, а реално је мања за 3,5%.

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у децембру 2014. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру 2013. године, номинално је мања за 1,7%, а реално мања за 3,3%.

   

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за децембар 2014. године од 68.739 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. фебруара 2015. године у износу од 343.695 динара (68.739 х 5).

   

У истом саопштењу Републичког завода за статистику објављен је и податак о просечној заради која је исплаћена у IV кварталу 2014. године. Просечна зарада у Републици Србији која је исплаћена у IV кварталу 2014. године износи 63.878 динара, а просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у IV кварталу 2014. године износи 46.359 динара.

 

С обзиром на то да у складу са чланом 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... , 68/14), најнижу месечну основицу чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци Републичког завода за статистику, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа, произилази да је износ најниже месечне основице која ће се примењивати у периоду од 1. фебруара 2015. године до 30. априла 2015. године 22.357 динара (63.878 x 35%).

 

Такође, у наведеном саопштењу Републичког завода за статистику објављен је и податак о просечној заради исплаћеној у периоду јануар - децембар 2014. године. Просечна зарада у Републици Србији која је исплаћена у периоду јануар - децембар 2014. године износи 61.426 динара, а просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у периоду јануар - децембар 2014. године износи 44.530 динара.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste