Промењен је неопорезиви износ дневнице за службени пут у иностранство

Одредбама члана 18. став 1. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС", бр. 24/01, ... и 68/14), прописано је да се порез на зараде не плаћа на примања запосленог по основу дневнице за службено путовање у иностранство до износа прописаног од стране надлежног државног органа. Надлежни државни орган, до данашњег дана, није прописао неопорезиви износ дневнице за службени пут у иностранство, па се, на основу мишљења Министарства финансија, за потребе утврђивања неопорезивог износа дневнице примењује Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС", бр. 98/07 - пречишћен текст и 84/14, у даљем тексту: Уредба).

   

У „Сл. гласнику РС", бр. 84/15, објављена је Уредба о изменама и допунама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, која  ступа на снагу 14. октобра 2015. године. Доношењем ове уредбе, дневница за службени пут у иностранство за државне службенике и намештенике више се не утврђује према Списку дневница по страним државама, већ се државном службенику и намештенику накнађују трошкови исхране и превоза у месту боравка у иностранству у износу од 15 евра на свака 24 часа проведена у иностранству.

   

Поред тога, утврђени износ дневнице за службени пут у иностранство више се не умањује уколико је државном службенику и намештенику била обезбеђена исхрана на службеном путу, јер је брисана одредба члана 22. Уредбе, којом је то било прописано.

   

Начин одређивања дневнице према трајању службеног пута у иностранство, утврђен је одредбама члана 24. Уредбе и ове одредбе нису промењане. У складу са овим одредбама, државном службенику и намештенику припада једна дневница на свака 24 часа проведена у иностранству, а ако је преостало време проведено у иностранству дуже од 12 часова - припада му још једна дневница, односно још половина дневнице, ако је преостало време проведено у иностранству између осам и 12 часова.

   

Уколико је време проведено у иностранству дуже од 12 часова, а краће од 24 часа, државном службенику и намештенику припада једна дневница, а ако је у иностранству проведено између осам и 12 часова - пола дневнице.

   

Имајући у виду да се као неопорезиви износ дневнице за службени пут у иностранство, признаје износ на који државни службеник и намештеник има право приликом упућивања на службени пут у иностранство у складу са Уредбом, може се закључити да измене и допуне Уредбе имају велики утицај на привреду, иако ова уредба није обавезујућа за привреду у погледу утврђивања дневнице за службени пут у иностранство, осим у случају када се послодавац определи за примену Уредбе, у складу са својим општим актом.

    

У складу са наведеним, почев од 14. октобра 2015. године, неопорезиви износ дневнице за службено путовање у иностранство, сходно одредбама члана 18. став 1. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана, јесте износ од 15 евра на свака 24 часа проведена у исностранству. Овај неопорезиви износ се примењује, без обзира на то у коју државу запослени путује, јер је укинут Списак дневница по страним државама.

   

У вези са новим начином утврђивања дневнице за службени пут у иностранство, биће објављен текст у наредном броју Рачуноводствене праксе, који у понедељак излази из штампе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste