Управа за трезор је објавила Упутство за повраћај неутрошених буџетских средстава Републике Србије у 2015. години

УПУТСТВО ЗА ПОВРАЋАЈ НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2015. ГОДИНИ НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

  

У складу са Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Републике Србије на рачун извршења буџета Републике Србије („Службени гласник РС", број 120/12 - у даљем тексту: Правилник), директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије дужни су да средства која су им у складу са законом којим се уређује буџет Републике Србије пренета, а нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2015. години, уплате на рачун - Извршење буџета Републике Србије, број 840-1620-21.

   

Предмет враћања су средства на рачуну редовног пословања индиректних корисника буџетских средстава Републике Србије, која су тим корисницима пренета административним трансфером од стране директних корисника буџетских средстава Републике Србије у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС", бр. 142/14 и 94/15) закључно са 31. децембром 2015. године.

   

У износ неутрошених средстава за повраћај не спадају средства на рачуну редовног пословања индиректних корисника буџетских средстава Републике Србије са стањем на дан 31. децембар, која су пренета тим корисницима од другог нивоа власти, као и уплате које нису пренете административним трансфером.

   

Рок за повраћај средстава је до 31. децембра 2015. године.

   

Износ неутрошених средстава исказује се на Обрасцу СВС - Спецификација враћених буџетских средстава, који је прописан Правилником и који чини његов саставни део.

   

Корисници буџетских средстава Републике Србије одговорни су за утврђивање износа неутрошених средстава за повраћај, као и за истинитост и тачност података исказаних у Обрасцу СВС.

   

Повраћај неутрошених средстава се врши директном кориснику буџетских средстава који је административним трансфером пренео средства.

   

Обавеза индиректног корисника буџетских средстава је да састави образац СВС и припреми налоге за пренос средстава на рачун - Извршење буџета Републике Србије, број 840-1620-21, са правилним уношењем структуре елемента „позив на број одобрења" по моделу 97.

   

У позиву на број одобрења по моделу 97 потребно је уписати јединствени број директног буџетског корисника Републике Србије који је индиректном кориснику, у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, административним трансфером пренео средства.

   

Структура елемента „позив на број одобрења" по моделу 97 за извор 01, попуњава се на следећи начин:

   

97    КК  ХХХХХ0100СССХХХХХХ,           

      

при чему је: KK  -   контролни број који се израчунава

 

ХХХХХ   -  јединствени број директног буџетског корисника који је извршио административни трансфер индиректном кориснику

 

0100 - ознака извора средстaва

 

ССС - функционална класификација

 

ХХХХХХ -економска класификација на којој су остала неутрошена средства. Ако се средства враћају са више економских класификација потребно је унети једну из СВС обрасца, а директни корисник буџетских средстава ће извршити корекцију расхода и издатака на основу достављеног обрасца.

   

Позив на број задужења, попуњава се на уобичајен начин, уз употребу економске класификације 254111 - Обавезе према буџету.

   

Рокови за достављање образаца СВС:

 

- најкасније до 10. јануара 2016. године индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије у обавези су да доставе директном кориснику буџетских средстава Републике Србије који им је извршио пренос средстава, спецификацију враћених средстава у буџет Републике Србије, на прописаном Обрасцу СВС - Спецификација враћених средстава (дато у примеру који следи);

- најкасније до 20. јануара 2016. године директни корисници средстава буџета Републике Србије врше корекцију расхода и издатака у систему извршења буџета.

У наставку се даје пример начина попуњавања Обрасца СВС - Спецификација враћених средстава код индиректног корисника буџетских средстава Републике Србије који је примио средства од директних корисника буџетских средстава различитих ЈББК.

   

Пример:

 

Пета београдска гимназија, ЈББК 1678, је административним трансфером добила средства од директног корисника буџетских средстава Републике Србије и утврдила износ средстава за повраћај, и то од:

   

1. Министарства просвете, науке и технолошког развоја - Средње образовање ЈББК - 13702, функција 920, економска класификација 495113 (уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу - значи економска класификација 5113, будући да је 49 ознака трансфера која указује на потребу за елиминацијом у Обрасцу СВС, а у процесу сравњивања иста се подразумева);

   

2. Министарства просвете, науке и технолошког развоја ЈББК - 13700, функција 140, економска класификација 494246.

 

Значи да је Пета београдска гимназија у обавези да достави два СВС обрасца и то:

   

1. Надлежном директном кориснику - Министарствo просвете, науке и технолошког развоја - Средње образовање - јединствени број буџетског корисника 13702

 

  

ЈББК

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

БЕОГРАД

13702

ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

БЕОГРАД

1678

ЈББК је јединствени број корисника из Правилника о Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС", број 146/14)

 


  Образац  СВС

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Назив корисника буџетских средстава који враћа средства  ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

Седиште  БЕОГРАД  адреса (УПИСАТИ)

ПИБ   унети број    МБ     унети број    ЈББК    1678        извор  01

Назив директног корисника буџетских средстава који је пренео средства: (*)       СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  ЈББК 13702    

(*у случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник на овој линији уписује свој назив)

Раздео/глава   унети раздео    функција 920     главни програм         (унети ако је одређен)            

Спецификација враћених буџетских средстава:

 

Економска класификација

ОПИС

Износ

 

 

1

2

3

 

 

5113

капитално одржавање зграда и објеката

50.000,00

 

 

 

УКУПНО

50.000,00

 

 

 

 

 

 

  

2. Министарству просвете, науке и технолошког развоја - јединствени број буџетског корисника 13700

 

  

ЈББК

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

БЕОГРАД

13700

ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

БЕОГРАД

1678

  Образац  СВС

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ СРЕДСТАВА

 НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА

Назив корисника буџетских средстава који враћа средства  ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

Седиште  БЕОГРАД  адреса (УПИСАТИ)

ПИБ   унети број    МБ     унети број    ЈББК 1678

Назив директног корисника буџетских средстава који је пренео средства: (*)       МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

ЈББК 13700

(*у случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник на овој линији уписује свој назив)

Раздео/глава   унети раздео  функција     140       главни програм        (унети ако је одређен)       извор  01

Пренета неутрошена средства према следећим наменама:

 

Економска класификација

ОПИС

Износ

 

1

2

3

 

4246

услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге

10.000,00

 

 

УКУПНО

10.000,00

 

 

 

 

  

Потребно је да пренета, а неутрошена средства Пета београдска гимназија врати директном кориснику буџетских средстава Републике Србије од кога је примила административни трансфер и наведе одговарајући позив на број.

 

На примеру Пете београдске гимназије, уплата за пренос утврђеног износа за враћање, извршила би се са два налога за пренос, и то по модулу 97 и „позивом на број одобрења":

  

- за средства пренета са ЈББК - 13702:                                    97 КК 137020100920495113

- за средства пренета са ЈББК - 13700:                                    97 КК 137000100140494246

   

Београд, 30. новембар 2015. године
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР


АРХИВА ВЕСТИ

ereste