Обавештење Пореске управе о повраћају „солидарног пореза"

У вези са проблемом вршења умањења нето прихода физичким лицима којима су примања исплаћена у једном обрачунском периоду, а односе се на примања за више обрачунских периода, сходно одредбама Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Сл. гласник РС", бр. 108/13) и новодонетим Закључком Владе Републике Србије, Пореска управа је објавила 17. децембра 2015. године следеће обавештење:

  

Обавештавамо да је Влада Републике Србије донела закључак од 16.12.2015. године, у вези физичких лица којима је вршено умањење нето прихода сходно одредбама Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Службени гласник РС", бр. 108/13) по основу примања која су исплаћена у једном обрачунском периоду, а односе се на примања за више обрачунских периода, да могу поднети захтев надлежној организационој јединици Пореске управе у циљу вршења повраћаја плаћене разлике за уплату нето прихода.

   

Физичко лице захтев подноси надлежној организационој јединици Пореске управе према месту пребивалишта, односно пореском органу који је донео решење.

   

Захтев за повраћај плаћених средстава који ће бити основ за обраћање надлежном пореском органу ће бити сачињен од стране Пореске управе и објављен на сајту до 11. јануара 2016. године. Након тога ће заинтересована лица моћи да преузму образац и исти са веродостојном документацијом поднесу надлежној организационој јединици Пореске управе."

   

Дакле, захтеви за повраћај плаћених средстава по основу умањења нето прихода физичким лицима (тзв. „солидарног пореза") подносиће се Пореској управи након 11. јануара 2016. године.

   

У вези са наведеним, детаљније и благовремено ћемо писати у једном од наредних бројева Рачуноводствене праксе, када буде објављен образац захтева.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste