Одлаже се примена новопрописаних пореских пријава за порез на добит по одбитку и решењу до 1. марта 2016. године

У „Сл. гласнику РС" број 111 од 29. децембра 2015. године објављене су измене и допуне:

 

- Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по решењу на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари остварује нерезидентно правно лице („Сл. гласник РС", број 100/15),

 

- Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица („Сл. гласник РС", број 97/15),

којима су додати ставови у члану 2. и измењени чл. 7., односно члан 11.

 

Новододатим ставом предвиђа се да изузетно, у случају када је законом дозвољено подношење пријаве и у писменом облику, пријава се подноси непосредно или путем поште.

 

Измењеним члановима се прописује да даном од којег се, у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација, пореска пријава подноси искључиво у електронском облику, престају да важе стари правилници:

 

- Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари остварује нерезидентни обвезник („Сл. гласник РС", број 56/13), односно

 

- Правилник о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на приходе које остварују нерезидентна правна лица („Сл. гласник РС", број 122/12) и

 

- Правилник о садржају пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на накнаде које по основу промета секундарних сировина и отпада остварују резидентна и нерезидентна правна лица („Сл. гласник РС", број 61/13).

 

До дана када престају да важе „стари правилници" односно од дана када ће почети да се предају пореске пријаве искључиво у електронском облику, пореске пријаве ће се подносити у складу са „старим правилницима".

 

Наведене измене и допуне правилника ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. гласнику РС" тачније 30. децембра 2015. године.

 

Измене и допуне наведених правилника су у складу са најновијим изменама Закона о пореском поступку и пореској администрацији које предвиђају да се пореска пријава за порез на добит правних лица по одбитку, као и порез на добит правних лица по решењу подносе у електронском облику од 1. марта 2016. године.

 

Дакле, до 1. марта 2016. године од када ће почети да се достављају пореске пријаве ПДПО/С - Пореска пријава за порез на добит по одбитку и ПП КДЗ - Пореска пријава за порез на добит по решењу у електронском облику, подносиће се пореске пријаве у писменом облику.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste