Продужен је рок за достављање извештаја за статистичке и друге потребе до 31. марта 2015.

Агенција за привредне регистре обавештава све обвезнике примене Закона о рачуноводству, да је Министарство финансија дало препоруку Агенцији за привредне регистре да, изузетно, рок за достављање извештаја за статистичке и друге потребе за 2014. годину, буде продужен до 31. марта 2015. године.

 

Продужење рока за достављање извештаја за статистичке и друге потребе условиле су објективне околности које прате успостављање веома сложеног Посебног информационог система Агенције, који треба да подржи потпуно електронску комуникацију са обвезницима примене Закона о рачуноводству, који је прописао:

  

- потпуно нови систем финансијског извештавања чије ближе уређивање прати 
  30 подзаконских аката,
- потпуну трaнспарентност свих финансијских извештаја и документације,
- финансијски извештај као електронски документ потписан квалификованим
  електронским потписом законског заступника,
- достављање финансијских извештаја и документације Агенцији искључиво
  у електронском облику.

    

Сложеност овог система повећава и одредба Закона о рачуноводству која прописује да микро правна лица могу, и у 2015. години, своје извештаје за статистичке и друге потребе и финансијске извештаје са документацијом, да доставе и у:

 

- хибридном облику (електронском и папирном облику истовремено), односно у електронском
  облику али без квалификованог електронског потписа законског заступника, који те извештаје
  потписује својеручним потписом и Агенцији доставља поштом, и
- само у папирном облику, које законски заступник потписује својеручним потписом и Агенцији
  доставља поштом.
  

Агенција ће потпуну функционалност Посебног информационог система обезбедити до 28. фебруара 2015. године, и заједно са Техничким упутством за његову примену, обвезницима примене Закона о рачуноводству ставити на располагање.

 

На крају, подсећамо и, да према доступним информацијама, значајан број обвезника примене Закона о рачуноводству још увек није обезбедио квалификовани електронски потпис законског заступника, па је продужењем рока остављено додатно време да ту обавезу испуне. 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste