Утврђен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова

Закупнина за стан стан у друштвеној, државној и својини грађана, који  користи закупац стана на неодређено време утврђује се према члану 32. Закона о становању («Сл. гласник РС» бр. 50/92 .... и 99/11) у зависности од површине стана, квалитета стана и зграде у којој се налази стан а изражава се бројем бодова за квалитет стана и зграде, површину стана и коефицијента у складу са актом о начину утврђивања закупнине који доноси министар.

   

Начин утврђивања висине месечне закупнине за стан у друштвеној, државној и својини грађана, који се користи на неодређено време, прописан је Упутством о начину утврђивања закупнине («Сл гласник РС», бр. 27/97, ... и 82/09). Закупнина се утврђује на основу броја бодова, површине стана и коефицијента а према прописаној формули.

   

Коефицијент за израчунавање месечне закупнине за период јануар - јун и јул - децембар утврђује и објављује министар надлежан за послове грађевине, и на основу њега носиоци права располагања станом утврђују износ месечне закупнине, зависно од броја бодова стана и величине стана.

   

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре утврдио је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у шестомесечном обрачунском периоду јул - децембар 2014. године од 0,203295.

   

Коефицијент је објављен у  «Службеном гласнику Републике Србије» бр.22/15 од 27. фебруара 2015. године.

   

Према томе, за утврђивање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у шестомесечном обрачунском периоду јануар - јун 2015. године користи се коефицијент од 0,203295.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste