Нова референтна каматна стопа, стопа затезне камате и индекс цена на мало за фебруар 2015

Утврђена је нова референтна каматна стопа

 

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на седници одржаној 12. марта 2015. године одлуку којом се референтна каматна стопа смањује са 8,00% на 7,50%. Референтна каматна стопа од 7,50% примењује се од 12. марта 2015. године.

 

С обзиром да се према члану 75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној каматној стопи, која сада износи 7,50%, увећаној за 10 процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто, то значи да ће се од 12. марта 2015. године камата за неблаговремено плаћене јавне приходе обрачунавати и плаћати по стопи од 17,50%. 

  

Објављена је стопа затезне камате за динар која се примењује од 13. марта 2015. године  

 

Законом о затезној камати, који је ступио на снагу 25. децембра 2012, прописано је да ће Народна банка Србије на својој интернет презентацији објављивати стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.

   

С обзиром на то да је Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 12. марта 2015. године донео одлуку којом се референтна каматна стопа смањује са 8,00% на 7,50%, Народна банка Србије објавила је на својој интернет презентацији стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене Одлуком о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.
  

Стопа затезне камате за динар је 15,50%. Ову стопу чини Референтна каматна стопа од 7,50%, увећана за фиксну каматну стопу од 8 процентних поена, а важи од 13. марта 2015. године.
 

У табели која следи приказане су стопе затезне камате и за валуте предвиђене Одлуком о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту и датуми од када те стопе важе.
   


Шифра валуте

Назив земље

Ознака валуте

Стопа затезне камате

У % нa год. нивоу

Датум објављивања

Важи од

941

Република Србија

RSD

15,50

12.03.2015.

13.03.2015.

978

ЕМУ

EUR

8,05

9.9.2014.

10.9.2014.

36

Аустралија

AUD

10,25

3.2.2015.

4.2.2015.

124

Канада

CAD

8,75

21.1.2015.

22.1.2015.

156

Кина

CNY

5,35

2.3.2015.

3.3.2015.

191

Хрватска

HRK

14,00

24.12.2012.

25.12.2012.

203

Чешка Република

CZK

8,05

24.12.2012.

25.12.2012.

208

Данска

DKK

8,05

20.1.2015.

21.1.2015.

348

Мађарска

HUF

10,10

22.7.2014.

23.7.2014.

392

Јапан

JPY

8,05

24.12.2012.

25.12.2012.

414

Кувајт

KWD

10,00

24.12.2012.

25.12.2012.

578

Норвешка

NOK

9,25

11.12.2014.

12.12.2014.

643

Руска Федерација

RUB

23,00

2.2.2015.

3.2.2015.

752

Шведска

SEK

7,90

18.2.2015.

19.2.2015.

756

Швајцарска

CHF

7,25

15.1.2015.

16.1.2015.

826

Велика Британија

GBP

8,50

24.12.2012.

25.12.2012.

840

САД

USD

8,13

24.12.2012.

25.12.2012.

977

Босна и Херцеговина

BAM

8,05

9.9.2014.

10.9.2014.

985

Пољска

PLN

9,50

4.3.2015.

5.3.2015.

 

 

Утврђени су индекси потрошачких цена за фебруар 2015. године

 

У Саопштењу Републичког завода за статистику од 12.03.2015. године, објављени су индекси потрошачких цена за фебруар 2015. године:

 

 

 Фебруар 2015 / 
Јануар 2015 ²

Фебруар 2015/
Децембар 201
4

Фебруар 2015 /
Фебруар 201

Индекси потрошачких цена

100,9

100,6

100,8

Стопа инфлације

0,9

0,6

0,8

   

Индекси потрошачких цена дефинишу се као мера просечне промене малопродајних цена робе и услуга које се користе за личну потрошњу.


Напомена:


1)    Годишња стопа инфлације  - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.
2)    Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste