Прописана нова пореска пријава за годишњи порез на доходак грађана

Министар финансија је донео Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу (даље у тексту: Измене правилника), који је објављен у „Сл. гласнику РС", бр. 28/15, од 20.3.2015. године. Измене правилника су ступиле на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. гласнику РС", односно 21.3.2015. године. 

 
У Правилнику о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу („Сл. гласник РС", бр. 49/14), извршене су следеће измене и допуне:
1) Подтачка (9) је промењена, тако да се сада под ред. бр. 3.3.2 - Порез, уноси  износ пореза на приходе од самосталне делатности за предузетника који порез плаћа на опорезиву добит из члана 33. Закона исказану на ред. бр. 3.3.1, који је плаћен у календарској години за коју се утврђује годишњи порез. 

 
Ова измена не представља неку битну новину. Наиме, за 2013. годину, под овим редним бројем уносили су се, поред пореза, и доприноси који нису били признати као расход у пореском билансу, предузетнику који је доприносе плаћао на опорезиву добит. С обзиром на то да се плаћени доприноси на опорезиву добит предузетнику признају у расходе за 2014. годину, то је било неопходно брисати доприносе као одбитну ставку.

 

У скалду са тим, за 2014. годину, предузетнику, који води пословне књиге и који се није определио да исплаћује личну зараду, већ доприносе плаћа на опорезиву добит, опорезив приход од самосталне делатности умањује се за порез на приходе од самосталне делатности који је плаћен у 2014. години.

   

2) После подтачке (28) додата је нова подтачка (28а), којом се прописује да се под ред. бр. 3.13.1 - Износ умањења нето прихода, уноси се износ за који је у 2014. години извршено умањење нето прихода обвезника, сагласно Закону о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Сл. гласник РС", бр. 108/13). У скалду са овом изменом, прописано је да се у подтачки (29) речи: „3.12. и 3.13" замењују се речима: „3.12, 3.13. и 3.13.1".


Основна измена је била очекивана, али рекли бисмо мало закаснела, јер је могуће да су неки обвезници из јавног сектора већ поднели пријаву за годишњи порез на доходак грађана.

 

Измена се односи на прописивање нове позиције 3.13.1, у коју се уноси износ умањења нето прихода, односно износ за који је у 2014. години извршено умањење нето прихода обвезника, сагласно Закону о умањењу нето прихода лица у јавном сектору («Сл. гласник РС», бр. 108/13). У складу са тим, приликом утврђивања дохотка за опорезивање за 2014. годину, обвезницима из јавног сектора, поред неопорезивог износа од 2.211.336 динара, признаје се и износ за који је извршено умањење њиховог нето прихода по Закону о умањењу нето прихода лица у јавном сектору.

   

Напомињемо да се под овом позицијом не уноси «умањење основне плате, односно зараде», сходно одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (»Сл. гласник РС», бр. 116/14).

 

3) Образац ППДГ-2Р замењен је новим Обрасцем ППДГ-2Р, који је одштампан уз Измене правилника и чини његов саставни део.


Обвезник годишњег пореза на доходак грађана који до дана ступања на снагу овог правилника није поднео пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2014. годину, пореску пријаву подноси на Обрасцу ППДГ-2Р из Измена правилника, закључно са 31. мартом 2015. године, а у складу са чланом 38. став 8. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14).

 

У складу са наведеним, новопрописани Образац ППДГ-2Р, биће у примени само од 21. до 31. марта 2015. године, јер од 1. априла 2015. године почиње електронско достављање овог обрасца, када ће бити прописан нови Образац ППДГ-2Р, у складу са потребама електронског достављања. Подсећамо да је рок за достављање пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана - 15. мај 2015. године, о чему смо писали у Рачуноводственој пракси бр. 6/15, страна 38.

 


Нови образац ППДГ-2Р

АРХИВА ВЕСТИ

ereste