Достављање годишњих извештаја за 2014. годину Комисији за хартије од вредности

Према Информацији о достављању годишњих извештаја за јавна друштва коју је дала  Комисија за хартије од вредности 16.03.2015. године, неће бити померања рока за достављање  годишњих извештаја јавних друштава. Дакле,  независно од чињенице да је дошло до померања рока за достављање финансијских извештаја за статистичке потребе, јавна друштва Комисији за хартије од вредности треба да доставе  годишњи извештај за 2014. годину до 30. априла 2015. године. Садржај информације коју је дала Комисија за хартије од вредности цитирамо у наставку. 

  

"Поводом учесталих обраћања Комисији за хартије од вредности са питањима која се односе на крајњи рок за достављање годишњих извештаја јавних друштава, напомињемо да је чланом 50. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС", бр. 31/2011),  прописано да је јавно друштво дужно да најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године, састави годишњи извештај, објави га јавности и достави Комисији за хартије од вредности и регулисаном тржишту, односно МТП на коме су хартије од вредности тог друштва укључене.

   

Саставни део годишњег извештаја чине и финансијски извештаји, појединачни и консолидовани (уколико је то друштво обавезно да их сачињава) са извештајем ревизора.

  

Скрећемо пажњу да не постоји неусаглашеност између Закона о тржишту капитала и новог Закона о ревизији, односно Закона о рачуноводству. Наведеним законима изричито је прописано да су  правна лица дужна да доставе редовне финансијске извештаје са извештајем ревизора Агенцији за привредне регистре најкасније до 30. јуна наредне године, осим ако посебним законом није другачије уређено. Међутим, Законом о тржишту капитала јесте посебно уређена обавеза јавних друштава (која се у смислу одредби Закона о ревизији сматрају друштвима од јавног интереса) да финансијске извештаје  као саставне делове годишњег извештаја, заједно са извештајем ревизора, објаве јавности и доставе Комисији за хартије од вредности и  регулисаном тржишту, односно МТП на коме су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање, најкасније до 30. априла текуће године за претходну пословну годину."


АРХИВА ВЕСТИ

ereste