Уплата накнаде за јавно објављивање финансијских извештаја врши се са „шифром плаћања" 221

Уплата накнада за обраду и јавно објављивање финансијских извештаја и документације уз финансијске извештаје врши се на рачун Агенције за привредне регистре број 840-29770845-52, при чему се у рубрику „модел" уноси вредност „97" а у рубрику „позив на број" вредност која се добија путем апликације за генерисање позива на број са следећег линка:

 

http://pretraga2.apr.gov.rs/GeneratorPozivaNaBroj/Home/

 

Међутим, у пракси су се јавили проблеми приликом плаћања накнада где се у платном промету јавља грешка о неисправном „позиву на број" односно не прихвата се генерисани број.

 

Према нашим сазнањима, проблем и грешка настају, пре свега, због унете шифре плаћања. Наиме, приликом уплате накнада за обраду и јавно објављивање финансијских извештаја на рачун 840-29770845-52 мора се користити шифра плаћања „221" према Прилогу 2а Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС" бр. 57/04, 82/04,  98/13 и 104/14).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste