ППП пријава се почев од 2016. године више не подноси

Пореска управа је, 31. децембра 2015. године, на својој интернет страни http://www.poreskauprava.gov.rs/, објавила Обавештење у вези са подношењем појединачне пореске пријаве (на Обрасцу ППП) и увођењем шест нових електронских пријава:
   
„Oбавештавамо пореске обвезнике исплатиоце прихода да због пуне примене система обједињене наплате пореза по одбитку током целе 2015. године, почев од 2016. године више немају обавезу подношења појединачне пореске пријаве.

   

Појединачну пореску пријаву о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода, исплатиоци прихода подносили су до 31. јануара текуће године за све исплате прихода у претходној години.

   

Следеће године Пореска управа уводи шест нових електронских пријава. Реч је о пријавама за:

   

1. порез на премије неживотних осигурања,
2. доприносе за осниваче, односно чланове привредних друштава,
3. самоопорезивање физичких лица,
4. пореској пријави за испуњавање обавезе запошљавања лица са инвалидитетом,
5. порез на добит по одбитку и
6. пореској пријави на добит по одбитку који остварују нерезидентна лица.

 
Такође, следеће године очекују нас нова апликативна решења за пореске пријаве предузетника који воде пословне књиге, као и за администрацију пореских пријава за наслеђе или поклон. У пуном јеку су и активности на развоју новог система наплате и новог пореског рачуноводства.

   

Завршавамо изградњу амбијенталних услова за резервну локацију рачунског центра што ће омогућити континуиран рад информационог система у случају непредвиђених хаварија или отказа."

   

Напомињемо да смо у вези са наведеним објавили актуелну информацију у Рачуноводственој пракси број 1/2016 на страни 174.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste