Повраћај средстава односно обустава поступка утврђивања тзв. солидарног пореза

У вези са повраћајем средстава по основу солидарног пореза, Пореска управа је 8. јануара објавила на свом сајту (http://www.poreskauprava.gov.rs/) обавештење следеће садржине:

 

Обавештавамо физичка лица којима је вршено умањење нето прихода, сходно одредбама Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору по основу примања која су исплаћена у једном обрачунском периоду, а односе се на примања за више обрачунских периода, да могу поднети захтев надлежној организационој јединици Пореске управе, у циљу вршења повраћаја плаћене разлике за уплату нето прихода, односно обуставе поступка утврђивања тзв. солидарног пореза, на основу Закључка Владе Републике Србије.

   

Захтев за повраћај средстава односно обуставу поступка утврђивања тзв. солидарног пореза подноси се надлежној организационој јединици према месту пребивалишта односно боравишта физичког лица.

   

Захтев могу поднети физичка лица којима је вршено умањење нето прихода, сходно одредбама Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору по основу примања која су исплаћена у једном обрачунском периоду, а односе се на примања за више обрачунских периода.

   

Уз захтев је потребно приложити на увид веродостојну документацију - обрачун примања за сваки обрачунски период - исплатни лист или одговарајући уговор за обрачун примања који се односе на више обрачунских периода, односно други акт исплатиоца прихода којим се доказује исплата прихода обрачунатих за већи број месеци а извршених у једном месецу.

   

На основу поднетог захтева и спроведеног поступка, Пореска управа доноси решење о повраћају плаћене разлике за уплату нето прихода на текући рачун подносиоца, односно обуставу поступка утврђивања тзв. солидарног пореза.".

   

Образац Захтева за повраћај разлике за уплату нето прихода лица у јавном сектору/обустава поступка дат је у ПДФ формату и може се преузети са сајта Пореске управе преко следећег линка:

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_11832/Zahtev za povraćaj razlike za uplatu neto prihoda1.pdf  

   

Као што се из самог Обавештења Пореске управе може видети и даље није познато на која физичка лица се ово право односи, да ли само на породиље или на сва физичка лица којима је вршено умањење нето прихода по основу примања која су исплаћена у једном обрачунском периоду, а односе се на примања за више обрачунских периода.

   

Према нашем мишљењу сва физичка лица којима је вршено умањење нето прихода по основу примања која су исплаћена у једном обрачунском периоду, а односе се на примања за више обрачунских периода треба да поднесу захтев, по којем ће Пореска управа донети одговарајуће решење.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste